2013-07-02

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.com.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 2738P Nowy – Tomyśl - Duszniki na odcinku ul. Broniewskiego w Dusznikach

  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 17.07. 2013 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.com.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 2738P Nowy – Tomyśl - Duszniki na odcinku ul. Broniewskiego w Dusznikach
Kody CPV: 45233120-6,45232451 – 8, 34953300-5

Termin wykonania zamówienia do 10 października 2013 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 200.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową / przebudową elementów jezdni ( chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 1 szt.

- samochód samowyładowczy min. 1 szt.

- zagęszczarka min. 1 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz min. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub

posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych

w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ustawy.

 

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 200.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową/przebudową elementów jezdni (chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - kosztorys ofertowy

           - dowód wniesienia wadium

           - harmonogram rzeczowo – finansowy,

,

  • Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
  • Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
  • Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

  • Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin składania ofert upływa 17.07. 2013 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

 

10. Termin otwarcia ofert 17.07. 2013 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

2013-07-10

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

 

Pytanie 1.   Dot. pkt. 2 SIWZ - Czy Zamawiający dokona modyfikacji terminu realizacji zamówienia w taki sposób, aby termin wyznaczony był np. w miesiącach od dnia przekazania placu budowy a nie sztywną datą, ponieważ na tym etapie Wykonawca nie wie do końca ile ma tak naprawdę czasu na realizację zamówienia. Nie wiadomo jak długo będzie trwać procedura przetargowa, czy będą odwołania oraz kiedy zostanie podpisana umowa.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 2. Dot. pkt. 17 SIWZ – w jakim terminie nastąpi składanie i otwarcie ofert przetargowych, ponieważ w pkt. 15 SIWZ Zamawiający jako termin składania ofert wyznaczył dzień 17.07.13, natomiast w pkt. 17 SIWZ termin otwarcia ofert 16.07.2013 r? Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Termin otwarcia ofert: 17.07.2013r.

Pytanie 3. Dot. par. 1 ust.2 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu w taki sposób, aby Wykonawca w przypadku zlecania robót podwykonawcom zobowiązany był w terminie 14 dni przed skierowaniem danego podwykonawcy do realizacji robót – do przedstawienia Zamawiającemu umów z tymi podwykonawcami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji par. 1 ust. 2 umowy.

Pytanie 4.Dot. par. 3 projektu umowy –w jakim terminie od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże plac budowy?                    

Odpowiedź: Zamawiający przekaże plac budowy w dniu podpisania umowy.                                        

 Pytanie 5.Dot. par. 4 ust. 1 projektu umowy – Zamawiający w treści niniejszego punktu powołuje się na „limity określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia” – o jakich limitach jest mowa?

Odpowiedź: Chodzi o to że Wykonawca posiada niezbędne środki na wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz SST, które są integralną częścią SIWZ.

 

Pytanie 6. Dot. par. 5 ust. 4 projektu umowy – Zamawiający w treści niniejszego powołuje się na „wskaźniki kalkulacyjne, przyjęte w ofercie”, takich jednak nie ma w formularzu ofertowym – prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź: Par. 5 ust. 4 umowy brzmi: Wynagrodzenie wykonawcy za roboty dodatkowe określone zostanie na podstawie szczegółowego kosztorysu w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne , przyjęte w ofercie z uwzględnieniem udzielonych , w ofercie upustów, rabatów   itp. obniżek cen jednostkowych.” Chodzi tutaj o wskaźniki kalkulacyjne zawarte w Państwa ofercie, czyli kosztorysie ofertowym.

 

Pytanie 7. Dot. par. 7 projektu umowy –czy Zamawiający wyraża zgodę aby rozliczenie odbywało się fakturami częściowy – 1 raz w miesiącu?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu par. 7 umowy.

Pytanie 8. Dot. par. 14 ust. 1 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu zastępując słowo „opóźnienie” - „zwłoką”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie umowy.

Pytanie 9. Dot. par. 14 ust. 1 pkt. c projektu umowy – wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu, ponieważ zapis jest zbyt ogólny, a w przypadku nienależytego wykonania umowy interes Zamawiającego jest zabezpieczony poprzez wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie umowy.

 

Pytanie 10. ad par. 1 pkt.2Wnosimy o zmianę zapisu w par. 1 pkt.2 o treści”(…) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zawarte z podwykonawcami umowy na wykonywanie przez nich robót.

Nie dostarczenie przez Wykonawcę umów z podwykonawcami w określonym terminie jest jednoznaczne z odmową zgody Zamawiającego na wykonywanie przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców.” , na treść Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy , którego zamierza skierować do wykonania robót nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającego umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót.”

Równocześnie prosimy o dodanie w par. 1 pkt.2 zdania:” Powierzenie robót Podwykonawcom wcześniej nie wymienionym może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy”.

Obecny zapis bardzo ogranicza pole działania Wykonawcy, ponieważ termin 14 dniowy na zorganizowanie budowy oraz wybór podwykonawców na konkretne zakresy jest bardzo krótkim terminem.

Dodatkowo podpisanie umowy z Podwykonawcą ( przed jego zatwierdzeniem Przez Zamawiającego) niesie dla wykonawcy niepotrzebne ryzyko ( koszty przygotowania umowy) w przypadku odmowy zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający może dokonać zmiany zapisu umowy w par. 1 pkt.2 na treść” Umowy z Podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przekazane niezwłocznie Zamawiającemu do akceptacji – zgodnie z art. 6471 k.c. jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca może wprowadzić Podwykonawcę na teren budowy po spełnieniu wyżej wymienionego warunku.

Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczenia dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy.

 

Pytanie 11. Ad par 3 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę istniejącego zapisu na zapis o treści:” Ustala się, że przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy”

 

W obecnym projekcie umowy brak jest jakichkolwiek informacji w jakim terminie Zamawiający przekaże plac budowy. Informacja ta jest dla Wykonawcy istotna ze względu na czas realizacji zadania.

Odpowiedź: Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

 

Pytanie 12. Ad. par 4 pkt. 1 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że limity, o których mowa w w/w pkt. odnoszą się do punktu 3 SIWZ (roboty uzupełniające).

 W innym przypadku prosimy o wyjaśnienie do których zapisów SIWZ odnosi się par. 4 pkt. 1 wzoru umowy.

 

Odpowiedź: Chodzi o to że Wykonawca posiada niezbędne środki na wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz SST, które są integralną częścią SIWZ.

 

Pytanie 13. Ad par.5 pkt. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie , że (analogicznie do zapisów w par. 5 pkt.3 wzoru umowy) jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się , że faktycznie wykonany zakres robót jest większe od pełnego zakresu zleconego umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększone za wykonane roboty ( chodzi o roboty ujęte w pozycjach kosztorysowych).

Prosimy również o informacje czy wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym czy kosztorysowym.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty na realizacje zadania. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

Pytanie 14. Ad par.13 wzoru umowy: Wnosimy o usunięcie w całości w/w par. Zapis ten w naszej opinii jest zbyt ogólny, niejasny, nieprecyzyjny i daje możliwość Zamawiającemu interpretacji sytuacji na budowie wg własnego uznania ( nie ma jasno określonych kryteriów wg których można uznać (zmierzyć), że w/w roboty zostaną wykonane w terminie).

Poza tym Zamawiający przewidział w wzorze umowy zapisy dot. kar umownych za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia robót, co jest dla Zamawiającego dodatkowym zabezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

Pytanie 15. Ad par.14 wzoru umowy: Powołując się na równość stron, wnosimy o dodanie w par 14 punktu o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego”.

Wnosimy jednocześnie o zmianę w par 14 słowa „Opóźnienie” na „zwłokę”.

Wykonawca powinien odpowiadać za Opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

 

Pytanie 16. Par.16 umowy przewiduje wprowadzenie zmian do umowy tylko w formie pisemnej, przy czym brak jest zarówno w umowie jak i w zapisach SIWZ informacji jakiego typu zdarzenia mogą być podstawą do zmiany umowy. W związku z powyższą sytuacją oraz zapisami art. 144 PZP teoretycznie nie ma możliwości w tym zamówieniu dokonywać zmiany treści umowy. Proponujemy wprowadzenie zarówno do umowy jak i SIWZ zapisu mówiącego, że umowa może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzeń, które będą miały bezpośredni wpływ na czas realizacji, koszty wykonania oraz przedmiot umowy.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.

 

Pytanie 17. Ad. par. 8 pkt. 2 wzoru umowy: Wnosimy o dodanie w w / w pkt. 2. „ Brak wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru jw. lub nie przystąpi do niego w wyznaczonym terminie upoważnia Wykonawcę do:(…)

 

Odpowiedź: Zamawiający nie doda w/w pkt. w projekcie umowy.

 

Pytanie 18. W nawiązaniu do pkt. 18 SIWZ zwracamy się z zapytaniem – czy Zamawiający potwierdza, że wykaz robót budowlanych z ostatnich pięciu lat musi zawierać wszystkie roboty budowlane, wykonywane przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert czy tylko takie potwierdzające spełnienie warunku wykazanego w pkt. 4.2. SIWZ?

Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku dużych przedsiębiorstw wykaz wszystkich robót budowlanych może liczyć kilkaset pozycji, a konieczność dokonania przez Zamawiającego wszechstronnej ich analizy znacząco wydłużyłaby postępowanie, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza , że ogłoszenie i SIWZ nie przewiduje, ze będą one weryfikowane inaczej, niż przez pryzmat warunku z punktu 4.2 SIWZ.

Odpowiedź: Wystarczy załączyć wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku wykazanego w pkt. 4.2. SIWZ

 ZATWIERDZAM

DYREKTOR ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

W SZAMOTUŁACH

 

2013-07-18

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 euro na Remont drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki na odcinku ul. Broniewskiego w Dusznikach

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 254180– 2013, data zamieszczenia 02.07.2013r.

 

 

Dnia 18.07.2013r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły cztery oferty firm :

 

 

1. COLAS Polska Sp. z o.o.

 

     ul. Nowa 49

 

     62 – 070 Palędzie

 

 

- na kwotę : 499.329,98 zł brutto

 

słownie : czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć zł 98/100

 

 

                                   - firma otrzymała ocenę 84,37 %

 

 

 

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

 

     ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

     64 – 500 Szamotuły

 

                                                                      

- na kwotę : 491.030,05 zł brutto

 

 

słownie : czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści zł 05/100

 

 

                                               - firma otrzymała ocenę 85,80 %

 

 

3. Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe

 

   „PRA – MAS” Spółka z o.o.

 

     ul. Święciechowska 158

 

     64 – 100 Leszno

 

 

- na kwotę : 421.289,54zł brutto

 

 

słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 54/100

 

 

- firma otrzymała ocenę 100 %

 

 

4. STRABAG Sp. z o.o.

 

     ul. Parzniewska 10

 

     05 – 800 Pruszków

 

 - na kwotę : 596.830,02 zł brutto

 

 

słownie : pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści zł 02/100

 

 

                                   - firma otrzymała ocenę 70,59 %

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

    

 

                                           Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

 

Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe

 

   „PRA – MAS” Spółka z o.o.

 

     ul. Święciechowska 158

 

     64 – 100 Leszno

 

 

- na kwotę : 421.289,54zł brutto

 

 

słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 54/100

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p. zm. ) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p. zm.) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

 

1.   SIWZ

2.   FORMULARZE

3.   PROJEKT UMOWY

4.   STRONA TYTUŁOWA

5.   OPIS TECHNICZNY

6.   PLAN ORIENTACYJNY

7.   PLAN SYTUACYJNY

8.   PRZEKROJE NORMALNE

9.   SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

10. PRZEDMIAR

11. KOSZTORYS OFERTOWY

12. STR. TYTUŁOWA SST

13. D- SPIS

14. D-M-00.00.00

15. D-01.01.01

16. D-01.02.04

17. D-02.01.01

18. D-04.00.00

19. D-04.03.01

20. D-04.06.01

21. D-05.03.05B

22. D-05.03.23

23. D-07.01.01

24. D-01.02.02

25. D-02.00.00

26. D-02.03.01

27. D- 04.01.01

28. D-04.05.01

29. D-05.03.05A

30. D-05.03.11

32. D-06.01.01

33. D-07.02.01

 

Tuesday the 23rd. Zarząd Dróg Powiatowych.