2013-09-11

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.com.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2013/2014.

  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 23.09. 2013 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2013/2014.


Kody CPV:
CPV: 90620000-9   90630000-2Termin wykonania zamówienia do 15 kwietnia 2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- sprzętem wymienionym w załączniku wraz z załączoną kserokopią dowodu rejestracyjnego.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ustawy.

 

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - dowód wniesienia wadium

           - wypełnione zestawienie cenowe

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Termin składania ofert upływa 23.09. 2013 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

11. Termin otwarcia ofert 23.09. 2013 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach.

2013-10-02

 

           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na: Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych okresie zimowym 2013/2014.

 

Ogłoszenie w BZP, nr 367500 -2013, data zamieszczenia 11.09.2013r.

 

Dnia 02.10.2013r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło 7 ofert (siedem) firm:

 

                           1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych

 

                               64-550 Duszniki Wlkp.

 

                               ul. Kolejowa 23

 

                               na kwotę: 44 820,00 zł brutto

 

słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 00/100

 

                           2. „TOM-CASE”                                  

 

                                 USŁUGI

 

                                 KOPARKO-ŁADOWARĄ

 

                                Tomasz Szuflak

 

                                 64-500 Szamotuły

 

                                 Kępa

 

                                 ul. Aroniowa 1

 

                                 na kwotę: 20 217,60 zł brutto

 

słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście siedemnaście złotych 60/100    

 

                             3. „AGRO-TRANS”

 

                                 Sławomir Kaczmarek

 

                                 SOKOLNIKI MAŁE 4

 

                                 64-530 Kaźmierz  

 

                                  na kwotę: 108 017,28 zł brutto

 

   słownie: sto osiem tysięcy siedemnaście złotych 28/100

 

                             4. USŁUGI TRANSPORTOWE

 

                                 Jan Dominikowski

 

                                  62-045 Pniewy

 

                                 ul. Dworcowa 40 A

 

                                 na kwotę: 64 476,00 zł brutto

 

     słownie: sześćdziesiąt cztery złote czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100

 

  

 

                              5. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

 

                                   USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

 

                                   JAN-POL

 

                                   Jan Czepczyński

 

                                   62-045 Pniewy

 

                                   ul. Świerkowa 8

 

                                   na kwotę: 136 684,80 zł brutto

 

   słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote   80/1000

 

                        

 

                                6. P.H.U. „BET-POL”

 

                                       62-045 Pniewy

 

                                       ul. Mikołaja Kopernika 2

 

                                     na kwotę: 46 008,00 zł brutto

 

   słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiem złotych 00/100

 

  1. Vejservice Sp.zo.o.

 

62-045 Pniewy

 

ul. Turowska 31

 

na kwotę: 166 665,60 zł brutto

 

       słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 60/100

 

Stwierdzono ważność 7 ( siedmiu) ofert, które odpowiadają ustaleniom i warunkom zamówienia, nie podlegając wykluczeniu ani odrzuceniu.

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

Zamówienie zostanie udzielone firmom:

 

                                                

 

                                    1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych

 

                                         6-550 Duszniki Wlkp.

 

                                         ul. Kolejowa 23

 

                                      

 

                                           Oferta nr 1

 

                                         Pakiet nr 3 na kwotę:   44 820,00 zł brutto

 

                                         - ładowacz 050   1szt. - ocena 100%     

 

                                     2. „TOM-CASE”                                  

 

                                         USŁUGI

 

                                           KOPARKO-ŁADOWARĄ

 

                                         Tomasz Szuflak

 

                                           64-500 Szamotuły

 

                                          Kępa

 

                                           ul. Aroniowa 1

 

                                           Oferta nr 2

 

                                           Pakiet nr 1 na kwotę:   20 217,60 zł brutto

 

                                          - pług średni 1 szt. - ocena 99,23%

 

                                    

 

                                     3. „AGRO-TRANS”

 

                                           Sławomir Kaczmarek

 

                                          SOKOLNIKI MAŁE 4

 

                                           64-530 Kaźmierz  

 

                                           Oferta nr 3

 

                                           Pakiet nr 1 na kwotę: 65 249,28 zł brutto

 

                                           - pług ciężki 1 szt. - ocena 100%

 

                                            - pług średni 1 szt. - ocena 100%

 

                                           - pług ciągnikowy 1 szt. - ocena 100%

 

                                          - ładowarka czołowa 1 szt. - 100%

 

                                           Pakiet nr 3 na kwotę: 42 768,00 zł brutto  

 

                                           - pługo-piaskarka 1 szt. - ocena 100%

 

                                              

 

                                                 4. USŁUGI TRANSPORTOWE

 

                                                     Jan Dominikowski

 

                                                     62-045 Pniewy

 

                                                    ul. Dworcowa 40 A

 

                                                 Oferta nr 4

 

                                                 Pakiet nr 2 na kwotę: 64 476,00 zł brutto

 

                                                 - pług średni 1 szt. - ocena 100%

 

                                                 - koparko-ładowarka 1 szt. - ocena 100%

 

                                                 - pługo-piaskarka 1 szt. - ocena 100%

 

                                                      

 

                                                 5. PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

 

                                                     USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

 

                                                     JAN-POL

 

                                                    Jan Czepczyński

 

                                                     62-045 Pniewy

 

                                                     ul. Świerkowa 8

 

                                                   Oferta nr 5

 

                                                 Pakiet nr 3 na kwotę: 136 684,80 zł brutto

 

                                                   - pług ciężki 2 szt. - ocena 100%

 

                                                   - pług średni 2 szt. - ocena 100%

 

                                                   - ładowarka czołowa 1szt. - ocena 100%

 

                                                  

 

                                                   6. P.H.U. „BET-POL”

 

                                                      62-045 Pniewy

 

                                                       ul. Mikołaja Kopernika 2

 

                                                       Oferta nr 6

 

                                                     Pakiet nr 1 na kwotę: 46 008,00 zł brutto

 

                                                    - pługo-piaskarka 1 szt. - ocena 100%

 

                           7. Vejservice Sp.zo.o.

 

                 62-045 Pniewy

 

                 ul. Turowska 31

 

                                                       Oferta nr 7

 

                                                      Pakiet nr 1 na kwotę: 84 888,00 zł brutto

 

                                                       - pługo-piaskarka 1 szt. - ocena 100%

 

                                                       - posypywarko-solarka 1 szt. - ocena 100%

 

                                                       Pakiet nr 2 na kwotę: 19 699,20 zł brutto

 

                                                        - pług ciągnikowy 1 szt. - ocena 100%

 

                                                        - ładowarka czołowa 1 szt. - ocena 100%

 

                                                        Pakiet nr 3 na kwotę: 62 078,40 zł brutto

 

                                                        - pług ciągnikowy 1 szt. - ocena 100%

 

                                                        - koparko-ładowarka 1 szt.- ocena 100%

 

                                                       - pługo-piaskarka 1 szt. ocena - 92,96%

 

Zostały wybrane oferty na kwotę: 586 889,28 zł brutto

 

Słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 28/100

 

Firmy przedstawiły oferty, które spełniają wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna –ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z p. zm.) i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie- Prawo Zamówień Publicznych( Dz.U. z 2010r. , Nr 113, poz. 759 z p.zm) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki Ochrony Prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach.

 

1. SIWZ

2. Umowa

3. Załączni 1

4. Załącznik 2

5. Załącznik 3

6. Formularze

Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.