Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od km 0+ 432,5 do km 1+440,0

  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 30.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 26.09. 2013 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od km 0+ 432,50 do km 1+440,00


Kody CPV:45233120-6; 45232451-8, 34953300-5

Termin wykonania zamówienia …………… dni od dnia przekazania placu budowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2013r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową / przebudową elementów jezdni ( chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 4 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz min. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową/przebudową elementów jezdni (chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - kosztorys ofertowy

           - dowód wniesienia wadium

           - harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin składania ofert upływa 26.09. 2013 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

10. Termin otwarcia ofert 26.09. 2013 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2013-09-20

 

Pytanie 1. Ad par 1 pkt. 2 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie słów „ Jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem niniejszej umowy”.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. Zamawiający nie jest uprawniony do ograniczania warunków ustanowionych przez akty prawne wyższego rzędu ( w tym wypadku terminów wynikających z kodeksu cywilnego).

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu projektu umowy.

 

Pytanie 2. Ad par. 3 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

 

Odpowiedź: Tak, przekazanie placu nastąpi w dniu podpisania umowy.

 

Pytanie 3. Ad par. 4 pkt. 1 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że limity, o których mowa w w/w pkt. odnoszą się do pkt. 3 SIWZ (roboty uzupełniające ). w innym przypadku prosimy o wyjaśnienie Wdo których zapisów SIWZ odnosi się par. 4 pkt. 1 umowy.

 

Odpowiedź: Chodzi o to że Wykonawca posiada niezbędne środki na wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz SST, które są integralną częścią SIWZ.

 

Pytanie 4. Ad par. 5 pkt. 3 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze ( analogicznie do zapisów w par. 5 pkt. 3 Umowy) jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, ze faktycznie wykonany zakres robót jest większy od pełnego zakresu zleconego umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększone za wykonane roboty ( chodzi o roboty ujęte w pozycjach kosztorysowych).

 

Prosimy również o informację czy wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym czy kosztorysowym.

 

Odpowiedź: Par. 5 pkt. 3 wzoru umowy brzmi” Określone w punkcie 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego robót składających się na przedmiot umowy. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego, potwierdzonego przez strony umowy. Jeśli w wyniku rozliczenia okaże się, że faktycznie wykonany zakres robót jest mniejszy od pełnego zakresu zleconego umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone za nie wykonane lub pomniejszone ilości robót i elementy”.

 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

Pytanie5.Ad par. 8 pkt. 2 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie w w/w pkt. „2. Brak wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru lub nie przystąpienie do niego w wyznaczonym terminie upoważnia Wykonawcę do(…)”.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu projektu umowy.

 

Pytanie 6. Ad par. 13 wzoru umowy. Wnosimy o usunięcie w całości w/w par. Zapis ten w naszej opinii jest zbyt ogólny, niejasny, nieprecyzyjny i daje możliwość Zamawiającemu interpretacji sytuacji na budowie wg własnego uznania ( nie ma jasno określonych kryteriów wg których można uznać (zmierzyć), że w/w roboty zostaną wykonane w terminie).

 

Poza tym Zamawiający przewidział w wzorze umowy zapisy dot. kar umownych za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia robót, co jest dla Zamawiającego dodatkowym zabezpieczeniem.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

 

Pytanie 7. Ad par.14 wzoru umowy: Powołując się na równość stron, wnosimy o dodanie w par 14 punktu o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto”.

 

Wnosimy jednocześnie o zmianę w par 14 słowa „Opóźnienie” na „zwłokę”.

 

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.

 

Odpowiedź:Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

 

Pytanie 8. Par.16 umowy przewiduje wprowadzenie zmian do umowy tylko w formie pisemnej, przy czym brak jest zarówno w umowie jak i w zapisach SIWZ informacji jakiego typu zdarzenia mogą być podstawą do zmiany umowy. W związku z powyższą sytuacją oraz zapisami art. 144 PZP teoretycznie nie ma możliwości w tym zamówieniu dokonywać zmiany treści umowy. Proponujemy wprowadzenie zarówno do umowy jak i SIWZ zapisu mówiącego, że umowa może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzeń, które będą miały bezpośredni wpływ na czas realizacji, koszty wykonania oraz przedmiot umowy.

 

Odpowiedź:Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR ZDP W SZAMOTUŁACH

 

2013-10-09

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

 


Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od km 0+ 432,50 do km 1+440,00”, ogłoszenie w BZP Nr ogłoszenia : 368174 - 2013 data zamieszczenia 11.09.2013 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach uprzejmie zawiadamia , że w dniu 09.10.2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu dot. w/w postępowania , Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 punkt 4 Prawa Zamówień Publicznych , cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

 

1. SIWZ

2. Umowa

3. Formularze

4. Str. tytuowa drog.

5. Opis techniczny drog.

6. Przedmiar drog.

7. Plan sytuacyjny drog.

8. Przekrój podłużny drog.

9. Przekrój normalny drog.

10. Kanał deszczowy

11. Przedmiar - kanał deszczowy

12. Plan sytuacyjny kanał deszczowy 1

13. Plan sytuacyjny kanał deszczowy 2

14. SST

15. Organizacja

Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.