Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.com.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2013/2014.

  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 10.10. 2013 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2013/2014.


Kody CPV:
CPV: 90620000-9   90630000-2Termin wykonania zamówienia do 15 kwietnia 2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- sprzętem wymienionym w załączniku wraz z załączoną kserokopią dowodu rejestracyjnego.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ustawy.

 

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - dowód wniesienia wadium

           - wypełnione zestawienie cenowe

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Termin składania ofert upływa 10.10. 2013 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                  ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

11. Termin otwarcia ofert 10.10. 2013 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły

 2013-10-11

 

                                                    

 

           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na: Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych okresie zimowym 2013/2014.

 

Ogłoszenie w BZP, nr 399322 -2013, data zamieszczenia 02.10.2013r.

 

Dnia 11.10.2013r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły 4 oferty (cztery) firm:

 

                           1. „NOWAK”

 

                                 Przemysław Nowak

 

                                 64-510 Wronki

 

                                 Pierwoszewo 10

 

                               na kwotę:   174 873,60 zł brutto

 

Słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 60/100

 

                             2. P.H.U. „BET-POL”

 

                                 62-045 Pniewy

 

                                ul. Mikołaja Kopernika 2

 

                                 na kwotę: 46 008,00 zł brutto

 

Słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiem złotych 00/100

 

                                 

 

                               3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

 

                                   USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

 

                                   JAN-POL

 

                                   Jan Czepczyński

 

                                   62-045 Pniewy

 

                                  ul. Świerkowa 8

 

                                   na kwotę: 20 736,00 zł brutto

 

Słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100

 

                                 4. Zakład Remontów Dróg Gruntowych

 

                                     Zdzisław Ziemecki

 

                                      62-004 Czerwonak

 

                                     ul. Konwaliowa 15

 

                                      

 

                                      na kwotę: 24 883,20 zł brutto

 

     Słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 20/100                          

 

Stwierdzono ważność 3 (trzech ) ofert, które odpowiadają ustaleniom i warunkom zamówienia, nie podlegając wykluczeniu ani odrzuceniu.

 

Zamawiający wyklucza 1 (jedną) ofertę niżej wymienionej firmy zgodnie z art.24, ust.2, p.2 -

 

Prawo Zamówień Publicznych i jednocześnie zgodnie z art. 24, ust. 2, p. 4 oferta zostaje odrzucona.

 

                                         Zakład Remontów Dróg Gruntowych

 

                                        Zdzisław Ziemecki

 

                                        62-004 Czerwonak

 

                                        ul. Konwaliowa 15

 

        

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

                            Zamówienie zostanie udzielone firmom:

 

                                   1. „NOWAK”

 

                                           Przemysław Nowak

 

                                           64-510 Wronki

 

                                           Pierwoszewo 10

 

  

 

                                       Pakiet nr 2 na kwotę: 129 513,60

 

 

 

                                       -pług ciężki 2 szt. - ocena 100%

 

                                         - pług średni 1 szt.- ocena 100%

 

                                         - pługo-piaskarka 1 szt. - ocena 100%

 

                                                    

 

                                     2. PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

 

                                         USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

 

                                           JAN-POL

 

                                           Jan Czepczyński

 

                                           62-045 Pniewy

 

                                          ul. Świerkowa 8

 

                                              

 

                                           Pakiet nr 3 na kwotę: 20 736,00 zł brutto

 

 

 

                                           - równiarka samobieżna 2 szt. - ocena 100%

 

Zostały wybrane oferty na kwotę: 150 249,60 zł brutto

 

Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 60/100

 

Firmy przedstawiły oferty, które spełniają wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna –ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z p. zm.) i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie- Prawo Zamówień Publicznych( Dz.U. z 2010r. , Nr 113, poz. 759 z p.zm) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki Ochrony Prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP W Szamotułach

 

11.10.2013

 

1. SIWZ

2. Projekt Umowy

3. Formularze

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.