2013-10-22

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od km 0+ 432,5 do km 1+440,0

  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 30.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 06.11. 2013 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od km 0+ 432,50 do km 1+440,00


Kody CPV:45233120-6; 45232451-8, 34953300-5

Termin wykonania zamówienia do 31 maja 2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową / przebudową elementów jezdni ( chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz min. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową/przebudową elementów jezdni (chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - kosztorys ofertowy

           - dowód wniesienia wadium

           - harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin składania ofert upływa 06.11. 2013 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych       ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

10. Termin otwarcia ofert 06.11. 2013 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

1. SIWZ

2. Projekt umowy

3. Formularze

4. Projekt wod - kan

5. Sytuacja wod- kan. 1

6. Sytuacja wod - kan 2

7. Przedmiar wod - kan

8. Sytuacja drogowy

9. Przekroje normalne

10. Przedmiar drogowy

11. Strona tytułowa

12. Opis techniczny

13. SST

2013-10-30

NA WNIOSEK OFERENTA ZAŁĄCZONO ZAŁĄCZNIK

1. DOKUMENTACJA WOD- KAN

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2013-10-31

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

 

Pytanie 1. Ad par 1 pkt. 2 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie słów „ Jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem niniejszej umowy”.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. Zamawiający nie jest uprawniony do ograniczania warunków ustanowionych przez akty prawne wyższego rzędu ( w tym wypadku terminów wynikających z kodeksu cywilnego).

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu projektu umowy.

 

W wyżej wymienionym zapisie umowy chodzi o przedstawienie Zamawiającemu zawartej umowy z potencjalnym Podwykonawcą na 2 dni wcześniej przed wejściem Podwykonawcy na teren budowy.

 

Pytanie 2. Ad par. 3 wzoru umowy. Prosimy o określenie w jakim terminie od dnia podpisania umowy nastąpi przekazanie placu budowy( np. „ w dniu podpisania umowy, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy”).

 

Odpowiedź: Przekazanie placu nastąpi w dniu podpisania umowy.

 

Pytanie 3. Ad par. 4 pkt. 1 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że limity, o których mowa w w/w pkt. odnoszą się do pkt. 3 SIWZ (roboty uzupełniające ). W innym przypadku prosimy o wyjaśnienie do których zapisów w SIWZ odnosi się par. 4 pkt. 1 umowy.

 

Odpowiedź: Wykonawca posiada niezbędne środki na wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz SST, które są integralną częścią SIWZ.

 

Pytanie 4. Ad par. 5 wzoru umowy Prosimy o informację czy wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym czy kosztorysowym?

 

Odpowiedź: Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

Pytanie 5. Ad par. 5 pkt. 3 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze ( analogicznie do zapisów w par. 5 pkt. 3 Umowy) jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, ze faktycznie wykonany zakres robót jest większy od pełnego zakresu zleconego umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększone za wykonane roboty ( chodzi o roboty ujęte w pozycjach kosztorysowych).

 

Odpowiedź: Par. 5 pkt. 3 wzoru umowy brzmi” Określone w punkcie 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego robót składających się na przedmiot umowy. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego, potwierdzonego przez strony umowy. Jeśli w wyniku rozliczenia okaże się, że faktycznie wykonany zakres robót jest mniejszy od pełnego zakresu zleconego umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone za nie wykonane lub pomniejszone ilości robót i elementy”.

 

 

 

Pytanie 6. Ad par. 5 wzoru umowy Wnosimy o dodanie poniższego zapisu w par. 5 wzoru umowy, o treści: W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w pkt. 1 zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku”.

 

Wykonawca Składając ofertę kalkuluje cenę oferty z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. W tym zakresie podatek VAT stanowi jedynie czynnik cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma zatem wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Tak więc na chwilę sporządzania oferty bez znaczenia dla Wykonawcy jest wysokość aktualnej stawki podatku VAT i wynikająca z niej kwota tego podatku wliczona do ceny. W żadnym bowiem razie wysokość tego podatku nie wpływa na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wynagrodzenia za wykonane zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT jest zdarzeniem zewnętrznym niezależnym od woli stron umowy oraz nie powoduje zaburzenia równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy.

 

Odpowiedź: Zamawiający jest płatnikiem VAT bez możliwości jego odliczania. Dlatego też dla Zamawiającego znaczenie ma jedynie wykonanie zadania w wartości brutto tj. wraz z podatkiem VAT. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych ze zmianą podatku VAT, na co nie ma Zamawiający , Wykonawca winien założyć taką możliwość przy składaniu oferty.                                

 

Pytanie 7.Ad par. 8 pkt. 2 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie w w/w pkt. „2. Brak wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru lub nie przystąpienie do niego w wyznaczonym terminie upoważnia Wykonawcę do(…)”.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu projektu umowy. Zamawiający nie zakłada sytuacji nie wyznaczenia terminu odbioru po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót.

 

Pytanie 8. Ad par. 13 wzoru umowy. Wnosimy o usunięcie w całości w/w par. Zapis ten w naszej opinii jest zbyt ogólny, niejasny, nieprecyzyjny i daje możliwość Zamawiającemu interpretacji sytuacji na budowie wg własnego uznania ( nie ma jasno określonych kryteriów wg których można uznać (zmierzyć), że w/w roboty zostaną wykonane w terminie).

 

Poza tym Zamawiający przewidział w wzorze umowy zapisy dot. kar umownych za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia robót, co jest dla Zamawiającego dodatkowym zabezpieczeniem.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy. W przypadku zaistnienia takiej niekorzystnej sytuacji dla obu stron, potwierdzeniem jest wpis do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, poparty wpisem Kierownika Budowy.

 

Pytanie 9. Ad par.14 wzoru umowy: Powołując się na równość stron, wnosimy o dodanie w par 14 punktu o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto”.

 

Wnosimy jednocześnie o zmianę w par 14 słowa „Opóźnienie” na „zwłokę”.

 

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.

 

Odpowiedź:Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

 

Pytanie 10. Par.16 umowy przewiduje wprowadzenie zmian do umowy tylko w formie pisemnej, przy czym brak jest zarówno w umowie jak i w zapisach SIWZ informacji jakiego typu zdarzenia mogą być podstawą do zmiany umowy. W związku z powyższą sytuacją oraz zapisami art. 144 PZP teoretycznie nie ma możliwości w tym zamówieniu dokonywać zmiany treści umowy. Proponujemy wprowadzenie zarówno do umowy jak i SIWZ zapisu mówiącego, że umowa może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzeń, które będą miały bezpośredni wpływ na czas realizacji, koszty wykonania oraz przedmiot umowy.

 

Odpowiedź:Zamawiający nie przewiduje zmian umowy. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach podpisanie aneksu do umowy.

 

Pytanie 11. D.05.03.05a Zgodnie z SST warstwę ścieralną grubości 5 cm należy wykonać z AC8S, KR2, co jest niezgodne z WT- 2008 . Zgodnie z tą instrukcją warstwę grubości 5 cm należy ułożyć z mieszanki AC11S. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę uziarnienia mieszanki.

 

 Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę uziarnienia mieszanki.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR ZDP W SZAMOTUŁACH

 2013-11-07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 euro na Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od km 0+432,50 do km 1 +440,00

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 430312– 2013, data zamieszczenia 22.10.2013r.

Dnia 07.11.2013r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęło pięć ofert firm :

1. EUROVIA POLSKA S.A.

     Bielany Wrocławskie

     ul. Szwedzka 5

     55 – 040 Kobierzyce

    - na kwotę : 2.206.843,56 zł brutto

słownie : dwa miliony dwieście sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy zł 56/100

             - firma otrzymała ocenę 85,56 %

 2. „COLAS” Polska Sp. z o.o.

     ul. Nowa 49

     62 – 070 Palędzie

- na kwotę : 1.888.178,56 zł brutto

słownie : jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem zł 56/100

             - firma otrzymała ocenę 100,00 %

3. „STRABAG” Sp. z o.o.

     ul. Parzniewska 10

     05 – 800 Pruszków

- na kwotę : 2.234.983,60 zł brutto

słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł 60/100

- firma otrzymała ocenę 84,48 %

4 . Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

     ul. Powstańców Wielkopolskich 75

     64 – 500 Szamotuły

- na kwotę : 1.989.436,14 zł brutto

słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć zł 14/100

- firma otrzymała ocenę 94,91 %

5. SKANSKA S.A.

     ul. Gen. J. Zajączka 9

     01 – 518 Warszawa

- na kwotę : 2.419.971,84 zł brutto

słownie : dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden   zł 84/100

             - firma otrzymała ocenę 78,02 %

Postanowienie Zamawiającego:

        Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 „COLAS” Polska Sp. z o.o.

     ul. Nowa 49

     62 – 070 Palędzie

- na kwotę : 1.888.178,56 zł brutto

słownie : jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem zł 56/100

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Podstawa prawna:

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p. zm. ) i Kodeks Cywilny.

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p. zm.) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

 

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.