2014 - 12 - 09

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Świadczenie usługi usuwania z terenu Powiatu Szamotulskiego pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania na parking mieszczący się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Bolesława Chrobrego 6 w Szamotułach
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usługi usuwania z terenu Powiatu Szamotulskiego pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania na parking mieszczący się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Bolesława Chrobrego 6 w Szamotułach.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 18.12. 2014 roku, do godz. 9.00.

Przedsiębiorca świadczący usługi holownicze powinien posiadać:

- holownik do 3,5 tony (dmc) – 2 szt.

- holownik powyżej 3,5 tony (dmc) – 2 szt.

- dźwig o udźwigu powyżej 30 ton (dmc) – 1 szt.

- samochód do usuwania pojazdów z HDS-em do załadunku pojazdów osobowych o udźwigu min. 2,5 t – 1 szt.

- holownik przekraczający 16 ton (dmc) wyposażony w hydrauliczny wysięgnik holowniczy(okular) – 1 szt.

- ciągnik siodłowy do odholowania naczepy – 1 szt.

- urządzenie do załadunku i bezpiecznego przewożenia motocykli

W przypadku zabezpieczenia administracyjnego pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, pojazd zostanie przewieziony na parking firmy świadczącej usługi usuwania pojazdów.

 

 1. Zakres usługi holowania obejmuje następujące czynności:
 2. holowanie pojazdów z terenu powiatu szamotulskiego objętych dyspozycją art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmian.) na parking Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 3. dojazd do miejsca zdarzenia w terminie nie dłuższym niż 60 minut na terenie całego powiatu, licząc od momentu przyjęcia dyspozycji od jednostki Policji z terenu powiatu szamotulskiego oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdów, ich części i innych rzeczy,
 4. w razie potrzeby, świadczenie usług dźwigowych,
 5. załadunek, transportowanie i wyładunek pojazdu lub jego części i innych rzeczy,
 6. zebranie z miejsca zdarzenia wszystkich rzeczy wskazanych przez policjanta obsługującego zdarzenie i opisanych wdyspozycji,
 7. zabezpieczenie pojazdów, ich części lub innych rzeczy przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasietransportu na parking lub na wskazane w dyspozycji miejsce,
 8. zapewnienie, w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi,
 9. przyjępełnej   odpowiedzialności   cywilno-prawnej   za   holowane   pojazdy   lub   ich części i inne rzeczy, w trakcie świadczenia usługi,
 10. przyjęcie zobowiązania dotyczącego nie ujawniania informacji pozyskanych w wyniku świadczenia usługi osobom trzecim,
 11. wymaganych w:dyspozycji usunięcia pojazdu/części/innych rzeczy, w protokole przyjęcia/przekazania pojazdu.


Kody CPV:
50118110-9

Termin wykonania zamówienia od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- sprzętem wymienionym w załączniku wraz z załączoną kserokopią dowodu rejestracyjnego.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - dowód wniesienia wadium

           - wypełnione zestawienie cenowe

           - oświadczenie deklarujące wykonanie usług na podstawie cennika ustalonego przez

               Radę Powiatu Szamotulskiego – zał.

 


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

Najniższa cena ofert otrzyma 20 %.

Otrzymana łączna ilość punktów za poszczególne składniki 80%.

7. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

8. Termin składania ofert upływa 18.12. 2014 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

9. Termin otwarcia ofert 18.12. 2014 roku o godz. 09.15 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP W Szamotułach

2014 - 12 - 12

 

Odpowiedź na zapytania oferentów:

 

Pytanie 1: Proszę o uzasadnienie dlaczego i do jakich potrzeb Zamawiający wymaga następującego sprzętu:

 

- holownik przekraczający 16 ton (dmc) wyposażony w hydrauliczny wysięgnik hydrauliczny   ( okular) – 1 szt.

 

- ciągnik siodłowy do odholowania naczepy – 1 szt.

 

- dźwig o udźwigu powyżej 30 ton(dmc) – 1 szt.

 

- samochód do usuwania pojazdów z HDS-em do załadunku pojazdów osobowych o udźwigu min. 2,5 t – 1 szt.

 

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis

 

Przedsiębiorca świadczący usługi holownicze powinien posiadać pojazdy z potwierdzonym przez wykonawcę ważnym badaniem technicznym:

 

- holownik do 3,5 tony (dmc) – 2 szt.

 

- holownik powyżej 3,5 tony (dmc) – 2 szt.

 

- dźwig o udźwigu powyżej 30 ton (dmc) lub równoważny sprzęt – 1 szt.

 

- samochód do usuwania pojazdów z HDS-em do załadunku pojazdów osobowych o udźwigu min. 2,5 t lub sprzęt umożliwiający załadunek pojazdu do przewozu o udźwigu min. 2,5 tony – 1 szt.

 

- holownik przekraczający 16 ton (dmc) wyposażony w hydrauliczny wysięgnik holowniczy(okular) lub alternatywny, zgodny z przepisami sprzęt pozwalający na odholowanie pojazdu – 1 szt.

 

- ciągnik siodłowy do odholowania naczepy lub alternatywny, zgodny z przepisami sprzęt pozwalający na odholowanie pojazdu – 1 szt.

 

- urządzenie do załadunku i bezpiecznego przewożenia motocykli

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

2014 - 12 - 16

Odpowiedź na zapytania oferentów:

Pytanie:1.Proszę o sprecyzowanie zmian w zapisie wprowadzonych przez zamawiającego:

a) Co oznacza zapis:(sprzęt umożliwiający załadunek pojazdu do przewozu o udźwigu min. 2,5 tony – 1 szt.) w dzienniku ustaw oraz kodeksie drogowym brak takiego pojazdu lub sprzętu.

-Proszę podać jaki to rodzaj sprzętu?

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe zawarta jest w piśmie z dnia 12.12.2014 roku.

 

b) Co zamawiający rozumie przez wpis[1](równoważny, alternatywny)co to za pojazd jaka jego charakterystyka:

- dźwig o udźwigu powyżej 30 ton (dmc) lub równoważny sprzęt – 1 szt.

- ciągnik siodłowy do odholowania naczepy lub alternatywny, zgodny z przepisami sprzęt pozwalający na odholowanie pojazdu – 1 szt.

Odpowiedź: Znaczenie słowa alternatywny zgodnie z definicją w słowniku języka polskiego.

 

2.Czy jest jakiś wzór(załącznik) zestawienia cenowego ?

Odpowiedź: Przykład zestawienia cenowego

 

 

L.p.

Składnik

Cena netto

Stawka VAT

Cena brutto

1

cena zryczałtowana za holowanie wraz z załadunkiem i wyładunkiem roweru, motoroweru

     

2

cena zryczałtowana za holowanie wraz z załadunkiem i wyładunkiem motocykla

 

 

 

3

cena zryczałtowana za holowanie wraz z załadunkiem i wyładunkiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t,

 

 

 

4

cena zryczałtowana za holowanie wraz z załadunkiem i wyładunkiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, a nie przekraczających 7,5 t,

 

 

 

5

cena zryczałtowana za holowanie wraz z załadunkiem i wyładunkiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t, a nie przekraczających 16 t,

     

6

cena zryczałtowana za holowanie wraz z załadunkiem i wyładunkiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t,

     

7

cena zryczałtowana za holowanie pojazdu samochodowego   przewożącego materiały niebezpieczne

     
 

Łącznie

     

 

3.Po zmianie zapisu przez zamawiającego nie zostały zmienione formularze czy oferta ma być złożona na starym formularzu na którym nie naniesiono zmian?

Odpowiedź: Wykaz pojazdów przeznaczonych do wykonywania usługi w formie tabelarycznej ( złącznik nr 2). W przypadku wykazania sprzętu alternatywnego wykazać rodzaj ( np. typ, rodzaj) pojazdu ( sprzętu).

4. Zamawiający w zamówieniu publicznym wymaga dźwigu oraz ciągnika siodłowego oferta ma być złożona na podstawie cennika uchwały rady powiatu szamotulskiego, przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium(składnik cenowy)

Brak w tym składniku Usług dźwigowych oraz odholowania naczepy brak również takiego zapisu w Uchwale Rady Miasta Powiatu Szamotulskiego moje pytanie brzmi:

-jaka jest uchwalona lub podana cena za usługi dźwigowe (dojazd dźwigu roboczogodzina pracy dźwigu. Powrót dźwigu) ?

Odpowiedź: Cena za holowanie winna zawierać składnik cenowy zawierający koszty usługi załadunku .

- jaka jest uchwalona lub podana cena za odholowanie naczepy ?

Odpowiedź: odholowanie naczepy zgodnie z wykazem określającym dopuszczalną masę całkowitą przedmiotowej naczepy w konkretnym przypadku.

-jeśli niema uchwalonych cen na ww. usługi oraz zapisu w uchwale to dlaczego   zamawiający wymaga tego sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu pozwalającego na bezpieczne i terminowe wykonanie zamówienia.

-dlaczego zamawiający stawia niczym nieuzasadnione wymagania posiadania dźwigu

Oraz ciągnika siodłowego lub (sprzęt równoważny ,alternatywny) niesprecyzowany niewiadomo co to z sprzęt ?

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe zawarta jest w piśmie z dnia 12.12.2014 roku.

 

Proszę o odpowiedz na powyższe zagadnienia oraz ze względu na konieczność modyfikacji oferty oraz niejasne zapisy ,,SIWZ’’ i okres świąteczny gdzie niektóre instytucje oraz urzędy będą nieczynne proszę o wydłużenie terminu na składanie ofert na Styczeń 2015r.

Odpowiedź: Termin Składania ofert: 18.12.2014r. do godziny 09:00. Termin otwarcia ofert: 18.12.2014r. o godzinie 09:15.

 Zatwierdzam Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

2014 - 12 - 23

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na Świadczenie usługi usuwania z terenu Powiatu Szamotulskiego pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania na parking mieszczący się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Bolesława Chrobrego 6 w Szamotułach

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 402668 – 2014, data zamieszczenia 09.12.2014r.

 

Dnia 23.12.2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły dwie oferty   

                                                                                                                                                                                     Przemysław Woś

Pomoc Drogowa Handel – Usługi

Ul. Orzechowa 32 lok.1

61 - 447 Poznań

 

                            KONSORCJUM:

AUTO CHARA POMOC DROGOWA

     TRANSPORT SPECJALNY

     ul. Grzybowa 31

     61 – 472 Poznań

     ZUMiT POLHOL Pomoc Drogowa

     Andrzej Mocydlarz

     ul. Ptasia 26

     60 – 319 Poznań

     Michał Flieger Pomoc Drogowa

     Zamorze 36, 62 – 045 Pniewy

 

Na podstawie art. 24 ust. 2.pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zmianami) odrzucono ofertę firmy Przemysław Woś Pomoc Drogowa Handel – Usługi Ul. Orzechowa 32 lok.1 61 – 447 Poznań. Firma nie wniosła wadium do upływu terminu składania ofert.

 

Stwierdzono ważność jednej oferty, która odpowiadała ustaleniom i warunkom zamówienia, nie podlegając wykluczeniu ani odrzuceniu.

           

 

Postanowienie Zamawiającego:

    

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

 

KONSORCJUM:

 

AUTO CHARA POMOC DROGOWA

     TRANSPORT SPECJALNY

     ul. Grzybowa 31

     61 – 472 Poznań

     ZUMiT POLHOL Pomoc Drogowa

     Andrzej Mocydlarz

     ul. Ptasia 26

     60 – 319 Poznań

     Michał Flieger Pomoc Drogowa

     Zamorze 36, 62 – 045 Pniewy

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047i 1473 z późn. zmianami) i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047i 1473 z późn. zmianami)i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach


Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]38 kB09-12-201409-12-2014
Download this file (Umowa.docx)Umowa[Umowa]17 kB09-12-201409-12-2014
Download this file (Uchwała za auta 2015 rok.pdf)Uchwała[Uchwała]393 kB09-12-201409-12-2014
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]18 kB09-12-201409-12-2014
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.