2015 - 06-26

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pt.

„ Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1897P ul. Powstańców Wielkopolskich z drogą powiatową nr 1898P ul. Nowa we Wronkach na ruch okrężny wraz z korektą skrzyżowania oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1898P na odc. około 90 mb”

„ Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w m. Nowa Wieś na długości około 90 mb wraz z odwodnieniem”

„ Podniesienie nośności wiaduktu w m. Brączewo w ciągu drogi powiatowej nr 1848P             Obrzycko – Szamotuły polegającą na ewentualnym jego remoncie bądź w przypadku możliwości likwidacji poprzez zasypanie na odc. 30 mb” .

NA KAŻDE ZADANIE NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ OFERTĘ
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pt.

„ Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1897P ul. Powstańców Wielkopolskich z drogą powiatową nr 1898P ul. Nowa we Wronkach na ruch okrężny wraz z korektą skrzyżowania oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1898P na odc. około 90 mb”

„ Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w m. Nowa Wieś na długości około 90 mb wraz z odwodnieniem”

„ Podniesienie nośności wiaduktu w m. Brączewo w ciągu drogi powiatowej nr 1848P             Obrzycko – Szamotuły polegającą na ewentualnym jego remoncie bądź w przypadku możliwości likwidacji poprzez zasypanie na odc. 30 mb” .


CPV: 71300000-7

 


Wymagany termin wykonywania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 września 2015 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w   postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

- dwa projekty budowlano – wykonawcze w zakresie dróg o wartości co najmniej 10 000,00 złotych brutto każda ;

 

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

   A) następującym potencjałem technicznym:

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

   Zamawiający uzna spełnienie warunku , jeżeli Wykonawca wykaże , że ma do dyspozycji osobę do pełnienia funkcji projektanta , posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń ,który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie przy projektowaniu w branży drogowej oraz kanalizacyjnej.

  2. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:
 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w     szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonych drukach)

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamówienia uzupełniającez art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- cena ofertowa - 90%.

- termin – 10%

 

 

Termin składania ofert upływa 13.07. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

Termin otwarcia ofert 13.07. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły .

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP

Janusz Stanke

 

2015 - 07 - 14

 

INFORMACJA

Dot. :postępowania o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pt.

„ Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1897P ul. Powstańców Wielkopolskich z drogą powiatową nr 1898P ul. Nowa we Wronkach na ruch okrężny wraz z korektą skrzyżowania oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1898P na odc. około 90 mb”

„ Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w m. Nowa Wieś na długości około 90 mb wraz z odwodnieniem”

„ Podniesienie nośności wiaduktu w m. Brączewo w ciągu drogi powiatowej nr 1848P             Obrzycko – Szamotuły polegającą na ewentualnym jego remoncie bądź w przypadku możliwości likwidacji poprzez zasypanie na odc. 30 mb” .

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 157334 – 2015 , data zamieszczenia 26.06.2015r.

Postępowanie nr I

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pt.

„ Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1897P ul. Powstańców Wielkopolskich z drogą powiatową nr 1898P ul. Nowa we Wronkach na ruch okrężny wraz z korektą skrzyżowania oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1898P na odc. około 90 mb”

Dnia 14.07.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły dwie oferty firm :

1. „roads”

Biura Projektowe i Wykonawstwo

Marcin Paweł Parzych

Durlasy 22

07 – 402 Lelis
na kwotę : 66.420,00 zł brutto

słownie : sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia zł 00/100

termin realizacji 20.09.2015r.

2. Pracownia Projektowa

„ DROGBIT”

Mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

Ul. Miła 20

64 – 920 Piła

na kwotę : 23.370,00 zł brutto

słownie : dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt zł 00/100

termin realizacji 30.09.2015r.

 

Postanowienie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach uprzejmie zawiadamia , że unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 punkt 4 Prawa Zamówień Publicznych , cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie nr II

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pt.

„ Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w m. Nowa Wieś na długości około 90 mb wraz z odwodnieniem”

Dnia 14.07.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły trzy oferty firm :

1. „roads”

Biura Projektowe i Wykonawstwo

Marcin Paweł Parzych

Durlasy 22

07 – 402 Lelis
na kwotę : 65.928,00 zł brutto

słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł 00/100

termin realizacji 30.09.2015r.

2. Pracownia Projektowa

„ DROGBIT”

Mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

Ul. Miła 20

64 – 920 Piła

na kwotę : 12.300,00 zł brutto

słownie : dwanaście tysięcy trzysta zł 00/100

termin realizacji 30.08.2015r.

 

3. Vegur

Magdalena Nowak

Ul. Łagiewnicka 2

62 – 002 Złotniki

na kwotę : 7.380,00 zł brutto

słownie : siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł 00/100

termin realizacji 30.09.2015r.

 

Na podstawie art.. 89 ust. 1.pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473),odrzucono ofertę oferty firmy: Vegur Magdalena Nowak Ul. Łagiewnicka 2, 62 – 002 Złotniki. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3- brak wymaganych dokumentów.

Postanowienie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach uprzejmie zawiadamia , że unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 punkt 4 Prawa Zamówień Publicznych , cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie nr III

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pt.

„ Podniesienie nośności wiaduktu w m. Brączewo w ciągu drogi powiatowej nr 1848P             Obrzycko – Szamotuły polegającą na ewentualnym jego remoncie bądź w przypadku możliwości likwidacji poprzez zasypanie na odc. 30 mb” .

Dnia 14.07.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęła jedna oferty firmy:

 

1. Vegur

Magdalena Nowak

Ul. Łagiewnicka 2

62 – 002 Złotniki

na kwotę : 4.500,57 zł brutto

słownie : cztery tysiące pięćset zł 57/100

termin realizacji 30.08.2015r.

 

Na podstawie art.. 89 ust. 1.pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473),odrzucono ofertę oferty firmy: Vegur Magdalena Nowak Ul. Łagiewnicka 2, 62 – 002 Złotniki. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3- brak wymaganych dokumentów.

Postanowienie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach uprzejmie zawiadamia , że unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 punkt 1 Prawa Zamówień Publicznych , nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

Attachments:
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt Umowy]24 kB26-06-201526-06-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]37 kB26-06-201526-06-2015
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]32 kB26-06-201526-06-2015
Tuesday the 23rd. Zarząd Dróg Powiatowych.