2015 - 09 - 28

 

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207  000 euro na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach”

 

W zakresie przedmiotowego zadania należy zaprojektować i opracować:

 

- wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ( remonty cząstkowe, warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna),

 

- odwodnienie przebudowywanego  odcinka drogi ,

 

- remont istniejących chodników, w miarę potrzeb budowa nowych chodników i  ewentualnych ciągów pieszo - rowerowych,

 

- ujednolicenie przejść dla pieszych,

 

- budowę miejsc parkingowych,

 

- rozbudowa skrzyżowań drogi powiatowej z ul. Jana Pawła II( ewentualna przebudowa sygnalizacji świetlnej), ul. Niepodległości, z drogą gminną na osiedle Borek, z ul. Prasłowiańską w ramach istniejących pasów drogowych

 

- przebudowa przepustu – mostu,

 

- mała architektura,

 

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu.

 

    

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach

 


CPV: 71300000-7

 

 

 


Termin wykonywania  zamówienia od dnia podpisania umowy do:

 

- 30 listopada 2015 r. - opracowanie koncepcji, za kwotę nie więcej niż 10.000,00 zł brutto.

 

- 31 maja 2016 r.  gotowy projekt z wszystkimi dokumentami wymaganymi do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

 


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają  obowiązek ich posiadania,

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  w   postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia  działalności  jest krótszy - w tym okresie  wykonał  co najmniej:

 

- dwa projekty  budowlano – wykonawcze  w zakresie dróg  o wartości co najmniej 30 000,00 złotych brutto każda  ;

 

 

 

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

   A) następującym potencjałem technicznym:

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    Zamawiający uzna spełnienie warunku , jeżeli Wykonawca wykaże , że ma do dyspozycji osobę do pełnienia funkcji projektanta , posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń ,który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie przy projektowaniu w branży drogowej oraz kanalizacyjnej.

  2.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

 

 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

  1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w      szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

 

1) o których mowa w pkt. II.

 

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 

b) pkt. 5  - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

                III. Pozostałe dokumenty:

 

            -  formularz ofertowy (na załączonych drukach)

 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

Zamówienia uzupełniającez art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy:

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

- cena ofertowa - 90%.

 

- termin – 10%

 

 

 

 

 

Termin składania ofert upływa 07.10. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły  pokój 4.

 

 

 

Termin otwarcia ofert  07.10. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych  w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły .

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2015 - 10 - 02

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

 

 

 

Pytanie 1.: Zwracam się z zapytaniem o:

 

 

 

- długość odcinka od ul. Klasztornej do granic miasta( proszę o podanie  dokładnej długości w m)

 

 

 

- długości mostu – przepustu,

 

 

 

- długość kanalizacji deszczowej.

 

 

 

Odpowiedź:

 

 

 

-Przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 182 do skrzyżowania z drogą gminną na Stróżki

 

 

 

- długość odcinka – około 1507m,

 

 

 

- długości mostu – przepustu – około 14m,

 

 

 

- długość kanalizacji deszczowej – 1507 m.

 

 

 

Pytanie 2.: Czy w/w zadanie obejmuje ulicę na całej długości? Nie podano jednak szczegółowego zakresu robót dla poszczególnych obiektów budowlanych.

 

 

 

Odpowiedź: Nie Zadanie obejmuje przebudowę odc. ul. Mickiewicza od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 182 do skrzyżowania d droga gminna na Stróżki.

 

 

 

Pytanie 3.: Czy Zamawiający przewiduje budowę nowych odc. kanalizacji deszczowej?  Jeżeli tak to czy będzie możliwość wpięcia się z nowobudowaną siecią kanalizacji deszczowej do istniejącej?

 

 

 

Odpowiedź: Tak zamawiający przewiduje budowę nowego docinka kanalizacji deszczowej. Weryfikacja włączenia do istniejącego kanału możliwa do ustalenia na etapie opracowywania projektu.

 

 

 

Pytanie 4.: Ile metrów nowych chodników i ewentualnych ścieżek rowerowych przewiduje Zamawiający?

 

 

 

Odpowiedź: Długości możliwe do określenia na etapie wykonywania koncepcji.

 

 

 

Pytanie 5.: Czy miejsca parkingowe Zamawiający przewiduje wykonać, jako przydrożne, wzdłuż ulicy Mickiewicza? Ile nowych miejsc parkingowych przewiduje wykonać Zamawiający.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonać jak najwięcej nowych  miejsc parkingowych. Ilość możliwa do określenia na etapie wykonywania projektu.

 

 

 

Pytanie 6.: W jakim zakresie Zamawiający przewiduje rozbudowę wymienionych w SIWZ skrzyżowań? Czy Zamawiający przewiduje m. in. zmianę geometrii w/w skrzyżowań.

 

 

 

Odpowiedź:

 

 

 

Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1895P  z drogą wojewódzką 182  budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo.

 

 

 

Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1895P  z ul. Niepodległości  budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo.

 

 

 

Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1895P  z ul. Prasłowiańską   budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo.

 

 

 

Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1895P  z drogą gminną na os. Borek   budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo.

 

 

 

Jest to minimum zakresu planowanej przebudowy skrzyżowań. Pełen zakres zostanie określony na etapie koncepcji.

 

 

 

Pytanie 7.: Proszę o podanie lokalizacji przepustu – mostu? W jakim zakresie Zamawiający przewiduje przebudowę przepustu – mostu?

 

 

 

Odpowiedź: Przepust – most  zlokalizowany jest około 600 m od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 182.

 

 

 

Zakres przebudowy możliwy do określenia na etapie wykonywania projektu.

 

 

 

Pytanie 8.: Co należy rozumieć pod pojęciem mała architektura? Czy dotyczy to obiektów istniejących czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowych? Proszę o informację , jakiego  rodzaju obiekty małej architektury obejmuje przedmiotowe zadanie.

 

 

 

Odpowiedź. Pod pojęciem małej architektury należy rozumieć między innymi budowę: parkingów i zatok , zieleń itp. Rodzaj możliwy do określenia na etapie wykonywania projektu.

 

 

 

Pytanie 9. : Czy Zamawiający przewiduje dokonanie podziału nieruchomości? Jak tak to czy Zamawiający przewiduje wykonanie zadania zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 721 z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( z późniejszymi zmianami)?

 

 

 

Odpowiedź: Tak

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

Janusz Stanke

 2015 - 10 - 07

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]30 kB28-09-201528-09-2015
Download this file (Umowa.docx)Umowa[Umowa]24 kB28-09-201528-09-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]24 kB28-09-201528-09-2015
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.