Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2015 | Opublikowano: 30 wrzesień 2015 | Utworzono: 15 październik 2015 | Odsłony: 916

2015 - 09 - 30

: Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odc. od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową”

 

 

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 15.10. 2015 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odc. od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową”


Kody CPV:
45233120-6; 45232451-8, 34953300-5

Termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2015 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 100.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz umożliwiający ułożenie nawierzchni na całej szerokości jezdni min. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

 

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 

 

 

 

 

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

 

 

 

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

 

 

 

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 100.000,00 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej.

 

 

 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

 

 

 

a) poświadczenie,

 

 

 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

 

 

 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

 

 

 

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

 

 

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

 

 

 

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

 

 

 

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

 

 

 

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

 

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

 

 

 

 

III. Pozostałe dokumenty:

 

 

 

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

 

 

 

- kosztorys ofertowy

 

 

 

- dowód wniesienia wadium

 

 

 

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

 

 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

6. Ocena oferty:

 

 

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

 

 

 

- okres gwarancji – 10%

 

 

 

 

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Termin składania ofert upływa 15.10. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

 

 

 

 

 

 

10. Termin otwarcia ofert 15.10. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

23015 - 10 - 09

 

Pytanie 1.: Dot. §3 ust. 3 projektu umowy – z uwagi na krótki termin realizacji wnosimy o skrócenie  terminu na zgłaszanie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą robót budowlanych z 14 do 7 dni.

 

Odpowiedź: Zamawiający na powyższe wyraża zgodę.

 

Pytanie 2.:Dot. §4 ust. 1 projektu umowy – wnosimy o zmianę:

 

z: „(…) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”

 

na „(…) kierownika budowy w specjalności drogowej” – zgodnie z pkt. 4 ppkt. 3) lit B) SIWZ.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis  §4 ust. 1 projektu umowy na „(…) kierownika budowy w specjalności drogowej”.

 

Pytanie 3: Dot. §10 ust. 1 projektu umowy – wnosimy o wydłużenie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy z 3 do 7 dni (zgodnie z zaproponowanym terminem na zaakceptowanie umowy podwykonawczej).

 

Odpowiedź: Zamawiający na powyższe wyraża zgodę.

 

Pytanie 4: Dot. §14 ust. 5 projektu umowy – wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

 

„Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kserokopie faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu  jest przedstawienie dowodów zapłaty faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców oraz oryginałów oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu należności.”

 

Uzasadnienie: Zapis proponowany przez Zamawiającego warunkuje możliwość złożenia faktury przez Wykonawcę po dopełnieniu następujących wymogów:

 

1/ otrzymania wszystkich faktur od podwykonawców

 

2/ zapłacenia faktur wystawionych przez podwykonawców

 

3/ pozyskania oryginałów oświadczeń podwykonawców

 

– co przy dochowaniu wszelkich starań każdej ze stron zajmuje kilka dni roboczych.

 

Zmiana zapisu proponowana przez Wykonawcę jest zgodna z Ustawą Pzp w zakresie rozliczeń z podwykonawcami.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu §14 ust. 5 projektu umowy.

 

Pytanie 5: Dot. §16 ust. 1 projektu umowy – wnosimy o modyfikację w następujący sposób:

 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 3 lat oraz gwarancji na okres ……….. lat na wszelkie prace oraz materiały i urządzenia objęte przedmiotem niniejsze umowy, licząc od dnia podpisania przesz obie strony protokołu odbioru końcowego”.

 

Uzasadnienie: zgodnie z pkt. 1 SIWZ wymagany okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 3 lata, zaś okres gwarancji stanowi kryterium oceny oferty i jest ustalany przez Wykonawcę (pkt. 20 SIWZ).

 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu §16 ust. 1 projektu umowy.

 

Pytanie 6.: Dot. §20 ust. 1 lit. a)-c) projektu umowy – wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu §20 ust. 1 lit. a) – C) projektu umowy.

 

Pytanie 7.: Dot. formularza ofertowego –pkt. 3 – wnosimy o zastąpienia słowa „rękojmia” słowem „gwarancja” – zgodnie z pkt. 21 SIWZ jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji (nie rękojmi), w związku z czym pkt 3 formularza ofertowego powinien przyjąć następujące brzmienie:

 

„Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ………….. nie mniej niż 3, nie więcej niż 5 lat.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu formularza ofertowego.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2015 - 10 - 15

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na:Przebudowa drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odc. od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową”

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 256700 - 2015 z dnia, data zamieszczenia 30.09.2015 r .

 

 

 

Dnia  15.10.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły trzy oferty firm :

 

 

 

1. EUROVIA Polska S.A.

 

Bielany Wrocławskie

 

ul. Szwedzka 5

 

55 – 040 Kobierzyce

 

na kwotę : 197.210,51 zł brutto

 

słownie : sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć zł 51/100

 

okres gwarancji 3 lat

 

firma otrzymała ocenę 96,00 pkt.

 

 

 

2. COLAS Polska Sp. z o.o.

 

ul. Nowa 49

 

62 – 070 Palędzie
na kwotę : 230.545,32zł brutto

 

słownie : dwieście trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści pięć zł 32/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 86,97 pkt.

 

 

 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

64 – 500 Szamotuły

 

na kwotę : 257.405,42 zł brutto

 

słownie : dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięć  zł 42/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 78,95 pkt.

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

EUROVIA Polska S.A.

 

Bielany Wrocławskie

 

ul. Szwedzka 5

 

55 – 040 Kobierzyce

 

na kwotę : 197.210,51 zł brutto

 

słownie : sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć zł 51/100

 

okres gwarancji 3 lat

 

 

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]32 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (Umowa.docx)Umowa[Umowa]32 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]28 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (00_Opis.pdf)Opis[Opis]1692 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (01_Plan orientacyjny.pdf)Plan orientacyjny[Plan orientacyjny]1696 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (02_Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny[Plan sytuacyjny]358 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (03_Przekroje normalne szczegoly.pdf)Przekroje normalne[Przekroje normalne]165 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (04_Profil.pdf)Profil[Profil]352 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (Kosztorys_slepy.pdf)kosztorys ofrertowy[kosztorys ofertowy ]94 kB30-09-201530-09-2015
Download this file (SST.pdf)SST[SST]1185 kB30-09-201530-09-2015