2015 - 10 - 07

 

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207  000 euro na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach”

 

W zakresie przedmiotowego zadania należy zaprojektować i opracować:

 

- wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ( remonty cząstkowe, warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna),

 

- odwodnienie przebudowywanego  odcinka drogi ,

 

- remont istniejących chodników, w miarę potrzeb budowa nowych chodników i  ewentualnych ciągów pieszo - rowerowych,

 

- ujednolicenie przejść dla pieszych,

 

- budowę miejsc parkingowych,

 

- rozbudowa skrzyżowań drogi powiatowej z ul. Jana Pawła II( ewentualna przebudowa sygnalizacji świetlnej), ul. Niepodległości, z drogą gminną na osiedle Borek, z ul. Prasłowiańską w ramach istniejących pasów drogowych

 

- przebudowa przepustu – mostu,

 

- mała architektura,

 

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu.

 

    

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach

 


CPV: 71300000-7

 

 

 


Termin wykonywania  zamówienia od dnia podpisania umowy do:

 

- 30 listopada 2015 r. - opracowanie koncepcji, za kwotę nie więcej niż 10.000,00 zł brutto.

 

- 31 maja 2016 r.  gotowy projekt z wszystkimi dokumentami wymaganymi do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

 


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają  obowiązek ich posiadania,

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  w   postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia  działalności  jest krótszy - w tym okresie  wykonał  co najmniej:

 

- dwa projekty  budowlano – wykonawcze  w zakresie dróg  o wartości co najmniej 30 000,00 złotych brutto każda  ;

 

 

 

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

   A) następującym potencjałem technicznym:

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    Zamawiający uzna spełnienie warunku , jeżeli Wykonawca wykaże , że ma do dyspozycji osobę do pełnienia funkcji projektanta , posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń ,który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie przy projektowaniu w branży drogowej oraz kanalizacyjnej.

  2.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

 

 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

  1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w      szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

 

1) o których mowa w pkt. II.

 

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 

b) pkt. 5  - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

                III. Pozostałe dokumenty:

 

            -  formularz ofertowy (na załączonych drukach)

 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

Zamówienia uzupełniającez art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy:

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

- cena ofertowa - 90%.

 

- termin – 10%

 

 

 

 

 

Termin składania ofert upływa 15.10. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły  pokój 4.

 

 

 

Termin otwarcia ofert  15.10. 2015 roku o godz. 09.20 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych  w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły .

 

Zatwierdzam  Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2015 - 10 - 15

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207000 euro na:Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach”

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 264654 – 2015 , data zamieszczenia 07.10.2015r.

 

 

 

Dnia  15.10.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły trzy oferty firm :

 

 

 

1. Przedsiębiorstwo

 

Projektowo – Usługowe

 

„ DROMAX” sp. z o.o.

 

ul. K. Libelta 1A lok. 2

 

61 - 706 Poznań
na kwotę : 131.462,40 zł brutto

 

słownie : sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa zł 40/100

 

termin realizacji 31.05.2016 r.

 

firma otrzymała ocenę 78,21 pkt.

 

 

 

2. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

 

PROSYSTEM

 

Os. Bolesława Śmiałego 30/75

 

60 – 682 Poznań

 

na kwotę : 104.550,00 zł brutto

 

słownie : sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt  zł 00/100

 

termin realizacji 31.05.2016r.

 

firma otrzymała ocenę 95,76 pkt.

 

 

 

3. Biuro Projektowo - Usługowe

 

BAMP

 

Inż. Piotr Kuciak

 

Kamionki

 

Osiedle Kresowe 5

 

62 – 023 Gądki

 

na kwotę : 99.630,00 zł brutto

 

słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści  zł 00/100

 

termin realizacji 31.05.2016r.

 

firma otrzymała ocenę 100 pkt.

 

 

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

Biuro Projektowo - Usługowe

 

BAMP

 

Inż. Piotr Kuciak

 

Kamionki

 

Osiedle Kresowe 5

 

62 – 023 Gądki

 

na kwotę : 99.630,00 zł brutto

 

słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści  zł 00/100

 

termin realizacji 31.05.2016r.

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

 

Zatwierdzam Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

Attachments:
Download this file (Siwz.docx)SIWZ[SIWZ]29 kB07-10-201507-10-2015
Download this file (Umowa.docx)Umowa[Umowa]23 kB07-10-201507-10-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]24 kB07-10-201507-10-2015
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.