2015 - 11 - 24

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; kosickas@zdp-szamotuly.plGodziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Świadczenie usługi usuwania z terenu Powiatu Szamotulskiego pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania na parking mieszczący się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Bolesława Chrobrego 6 w Szamotułach
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usługi usuwania z terenu Powiatu Szamotulskiego pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania na parking mieszczący się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Bolesława Chrobrego 6 w Szamotułach.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 02.12. 2015 roku, do godz. 9.00.

Wykaz usług obejmujących holowanie oraz ewentualny załadunek:

- przewóz roweru lub motoroweru ,                                                                      

- przewóz motocykla,                                                                               

- holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,                           

- holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t,    

- holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,     

- holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t,

- holowanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne .

W przypadku zabezpieczenia administracyjnego pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, pojazd zostanie przewieziony na parking firmy świadczącej usługi usuwania pojazdów.

 1. Zakres usługi holowania obejmuje następujące czynności:
 2. holowanie pojazdów z terenu powiatu szamotulskiego objętych dyspozycją art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137 zmiany: z 2012 r. poz.951, poz.1448, z 2013 r. poz.700, poz. 991, poz.1446, poz. 1611, z 2014 r. poz.312, poz.486, poz.529, poz. 768, poz. 822 oraz z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz.591), na parking Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 3. dojazd do miejsca zdarzenia w terminie nie dłuższym niż ……… minut na terenie całego powiatu, licząc od momentu przyjęcia dyspozycji od jednostki Policji z terenu powiatu szamotulskiego podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdów, ich części i innych rzeczy,
 4. w razie potrzeby, świadczenie usług dźwigowych,
 5. załadunek, transportowanie i wyładunek pojazdu lub jego części i innych rzeczy,
 6. zebranie z miejsca zdarzenia wszystkich rzeczy wskazanych przez policjanta obsługującego zdarzenie i opisanych wdyspozycji,
 7. zabezpieczenie pojazdów, ich części lub innych rzeczy przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasietransportu na parking lub na wskazane w dyspozycji miejsce,
 8. zapewnienie, w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi,
 9. przyjęcie   pełnej   odpowiedzialności   cywilno-prawnej   za   holowane   pojazdy   lub   ich części i inne rzeczy, w trakcie świadczenia usługi,
 10. przyjęcie zobowiązania dotyczącego nie ujawniania informacji pozyskanych w wyniku świadczenia usługi osobom trzecim,
 11. wykonywanie   dyspozycji   w   sposób   określony   w   umowie,   z   uwzględnieniem   formalności wymaganych w:dyspozycji usunięcia pojazdu/części/innych rzeczy, w protokole przyjęcia/przekazania pojazdu.


Kody CPV:
50118110-9Termin wykonania zamówienia od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- sprzętem umożliwiającym wykonanie usług obejmujących holowanie oraz ewentualny załadunek pojazdów wraz z załączoną kserokopią dowodu rejestracyjnego.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. I.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - dowód wniesienia wadium

           - wypełnione zestawienie cenowe

           - oświadczenie deklarujące wykonanie usług na podstawie cennika ustalonego przez

               Radę Powiatu Szamotulskiego – zał.


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

Najniższa cena – 95 %

Czas dojazdu w min. – 5%

7. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Termin składania ofert upływa 02.12. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

9. Termin otwarcia ofert 02.12. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 12 - 28

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na:Świadczenie usługi usuwania z terenu Powiatu Szamotulskiego pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania na parking mieszczący się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Bolesława Chrobrego 6 w Szamotułach

 

 

 

 

 

 316746 – 2015 data zamieszczenia 24.11.2015r.

W związku z błędem w przygotowaniu postępowania Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach postanowił unieważnić postępowanie  na podstawieart. 93 ust. 1 punkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień PublicznychDz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605., -„ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia publicznego”-.

 

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]32 kB24-11-201524-11-2015
Download this file (UMOWA.docx)Umowa[Umowa]17 kB24-11-201524-11-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]21 kB24-11-201524-11-2015
Download this file (Uchwała.pdf)Uchwała[Uchwała]387 kB24-11-201524-11-2015
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.