2016 - 07 - 22

 

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 209  000 euro na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg  - Przystanki  w m. Koźle, długości około 950 mb ” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

W zakresie przedmiotowego zadania należy zaprojektować i opracować:

 

- wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej

 

- przebudowa istniejącego odwodnienia  przebudowywanego  odcinka drogi ,

 

- budowa nowych chodników i przebudowa istniejących,

 

- wykonanie przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym lub sygnalizacją ostrzegawczą ,

 

- rozbudowa/ przebudowa skrzyżowań  drogi powiatowej z innymi drogami,

 

- projekt stałej organizacji ruchu.

 

Rozwiązania projektowe zgodne z instrukcją  o dofinansowanie z „Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg  - Przystanki  w m. Koźle, długości około 950 mb ”

 


CPV: 71300000-7


Termin wykonywania  zamówienia od dnia podpisania umowy do:

 

- 30 sierpnia 2016 – gotowy projekt z pozwoleniem na  budowę.

 


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają  obowiązek ich posiadania,

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  w   postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia  działalności  jest krótszy - w tym okresie  wykonał  co najmniej:

 

- dwa projekty  budowlano – wykonawcze  w zakresie dróg  o wartości co najmniej 10 000,00 złotych brutto każda  ;

 

 

 

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

   A) następującym potencjałem technicznym:

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    Zamawiający uzna spełnienie warunku , jeżeli Wykonawca wykaże , że ma do dyspozycji osobę do pełnienia funkcji projektanta , posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń ,który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie przy projektowaniu w branży drogowej oraz kanalizacyjnej.

  2.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

 

 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

  1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w      szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

 

1) o których mowa w pkt. II.

 

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 

b) pkt. 5  - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

                III. Pozostałe dokumenty:

 

            -  formularz ofertowy (na załączonych drukach)

 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamówienia uzupełniającez art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy:

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

- cena ofertowa - 98%.

 

- referencje    2%

 

Termin składania ofert upływa 01.08. 2016 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły  pokój 4.

 

Termin otwarcia ofert  01.08. 2016 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych  w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły .

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

 

 2016 - 08 - 04

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg  - Przystanki  w m. Koźle, długości około 950 mb ”

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 151487 – 2016 , data zamieszczenia 22.07.2016r.

 

 

 

Dnia 04.08.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły dwie  oferty firm :

 

 

 

 1. TRANS PROJEKT MD

 

Autorska Pracownia Projektowa

 

Ul. Cyfrowa 6

 

                   71 – 441 Szczecin

 

- na kwotę : 36.285,00 zł brutto

 

słownie : trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć zł 00/100

 

             - firma otrzymała ocenę 81,67  pkt.

 

 

 

 1. „VIA 2008”

 

Pracownia Projektów Drogowych

 

Barbara Kosmacz

 

Ul. Kościańska 7

 

                   62 – 060 Granowo

 

 

 

- na kwotę : 29.500,00 zł brutto

 

słownie : dwadzieścia dziewięć tysięcy  pięćset zł 00/100

 

             - firma otrzymała ocenę  100 pkt.

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

„VIA 2008”

 

Pracownia Projektów Drogowych

 

Barbara Kosmacz

 

Ul. Kościańska 7

 

                   62 – 060 Granowo

 

 

 

- na kwotę : 29.500,00 zł brutto

 

słownie : dwadzieścia dziewięć tysięcy  pięćset zł 00/100

 

 

           

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

 

 Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]29 kB22-07-201622-07-2016
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]24 kB22-07-201622-07-2016
Download this file (Umowa.docx)Umowa[Umowa]23 kB22-07-201622-07-2016
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.