2016 - 03 - 25

UWAGA !!! ZMIENIONO TREŚĆ OGŁOSZENIA, SIWZ I UMOWY

TERMIN REALIZACJI

- 01.08.2016 r. – koncepcja

 

- 31.10.2016 r. – decyzja środowiskowa

 

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 209  000 euro na:

 

Opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 184 w miejscowości  Śmiłowo z droga wojewódzką nr 184 w miejscowości Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 184 w miejscowości  Śmiłowo z droga wojewódzką nr 184 w miejscowości Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę

 

 1. Zadaniem koncepcji ma być przedstawienie sposobu przebiegu odcinka drogi stanowiącego obwodnicę miasta Szamotuły – wg. załącznika długości około 8 km w tym 4 km po istniejącym śladzie drogi powiatowej.

 2. Projekt powinien wskazywać dwa warianty przebiegu obwodnicy uwzględniający przebieg wg. załącznika.

 3. Zaproponowana trasa powinna uwzględniać wzajemne relacje oraz powiązania z drogą wojewódzką nr 184 w m. Śmiłowo poprzez drogę powiatową nr 1855P Śmiłowo – Jastrowo - Gałowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 w miejscowości Gałowo w połączeniu do drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Piaskowo.

 4. Projekt należy opracować na mapie w skali 1:1000 i szczegóły w skali 1:500 (obie mapy w formie wstęgi).

 5. Badania geologiczne powinny zostać wykonane w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi -według potrzeb. Konieczne jest określenie grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu. Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz podać właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów).

 6. Parametry techniczne:

 

 • klasa techniczna drogi – Z,

 • kategoria ruchu - KR 3,

 • szerokość nawierzchni w przekroju drogowym - 6,0 m,

 • szerokość w przekroju ulicznym - 7,0 m,

 • skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo,

 • na całym projektowanym odcinku uwzględnić ciąg pieszo – rowerowy,

 • parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.  nr  43  poz.  430ze  zm.) 

 • obiekty mostowe klasy A,

 • parametry techniczne obiektów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.).

   

 

 1. Zawartość opracowania:

   

  1. Dokumentacja rozwiązań projektowych  powinna zawierać między innymi:

 

 • uzasadnienie, podstawę i cel opracowania,

 • podstawowe parametry projektowe,

 •  opis przebiegu drogi w planie wraz z opisem przekroju normalnego, przewidywanych robót ziemnych, sposobu odwodnienia, konstrukcji nawierzchni,

 • organizację ruchu – opis projektowanych skrzyżowań,

 

 • zajętość terenu,

 • urządzenia obce – kolizje,

 • badania geotechniczne,

 • uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich,

 • wszelkiego rodzaju uzgodnienia i decyzję w tym decyzję środowiskową.

   

  7.2. Część rysunkowa:

 

 • plan orientacyjny,

 • plan sytuacyjny w skali 1:500,

 • przekroje podłużne,

 • poglądowe przekroje normalne,

 • projekt organizacji ruchu

 • plansza zbiorcza z naniesionym uzbrojeniem.

   

  7.3. Część ekonomiczna:

 

 • zestawienie kosztów robót.

   

 

 1. Koncepcję należy opracować w 6 egzemplarzach + ilość potrzebna do uzgodnień  do dnia 01.08.2016 r.

 2. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

 

Dokumentacja powinna spełniać warunki wynikające z:

 

  Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj.Dz.U z 2012 Nr 145 ze zm.)

 

  Ustawa  z  dnia  15.02.2008  Prawo  ochrony  środowiska  (tj.Dz.U.z  2008  Nr  25

 

poz. 150 ze zm.)

 

  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  budowlane.  (tj.Dz.U.  z  2013,  

 

poz. 1409 ze zmianami)

 

  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  o  szczegółowych  zasadach  przygotowania

 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tj. Dz.U. 2013 poz. 687)

 

  Ustawa  z  dnia  3  października  2008  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku

 

i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania na środowisko(Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),

 

  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  roku

 

(Dz.U.  nr  43  poz.  430ze  zm.)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  roku

 

(Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

 

  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku

 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno    użytkowego.

 

(tj. Dz.U.2013 poz. 1129)

 

  Zarządzenia  Nr  30  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i Autostrad

 

z  dnia  8  listopada  2005r.  roku  Stadia  i  skład  dokumentacji  projektowej  dla  dróg

 

i mostów w fazie przygotowania zadań

 

  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno    użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

 

  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  25  kwietnia  2012.

 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych(Dz.U. 2012, poz. 463).

 

  Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r.

 

 

 

 1. Dodatkowo należy wykonać jeden egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej. Dokumentacja w ww. formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa koncepcji, nazwa załącznika i nazwa pliku w którym został zapisany).

 

Całość dokumentacji powinna być na bieżąco uzgadniana w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.
CPV: 71200000 – 0, 71220000 – 6, 712221000 - 3

 

 

 


Termin wykonywania  zamówienia do 01 sierpnia 2016 roku

 


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają  obowiązek ich posiadania,

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  w   postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia  działalności  jest krótszy - w tym okresie  wykonał  co najmniej:

 

- dwie koncepcje lub projekty  budowlano – wykonawcze  o podobnym zakresie  o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda  ;

 

 

 

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

   A) następującym potencjałem technicznym:

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    Zamawiający uzna spełnienie warunku , jeżeli Wykonawca wykaże , że ma do dyspozycji osobę do pełnienia funkcji projektanta , posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej i mostowej bez ograniczeń ,który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie przy projektowaniu w branży drogowej oraz mostowej.

  2.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

 

 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

  1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w      szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

 

1) o których mowa w pkt. II.

 

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 

b) pkt. 5  - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

                III. Pozostałe dokumenty:

 

            -  formularz ofertowy (na załączonych drukach)

 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

Zamówienia uzupełniającez art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy:

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

- cena ofertowa - 95%.

 

- doświadczenie zawodowe projektanta – 5%

 

 

 

 

 

Termin składania ofert upływa 04.04. 2016 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły  pokój 4.

 

 

 

Termin otwarcia ofert  04.04. 2016 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych  w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły .

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2016 - 03 - 31

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

 

 

 

Pytanie 1. Pkt. 1 SIWZ opisuje planowany przebieg obejścia msc. Szamotuły w przecięciu z obszarem kolejowym zamkniętym. Zwracamy się z prośbą czy w ramach zamierzenia Zamawiający przewiduje pokonanie przeszkody w postaci wiaduktu nad torami kolejowymi czy powinien przyjąć pozostawienie skrzyżowania w obecnie istniejącej formie tj. w poziomie szyn. Odpowiednim do zajęcia stanowiska będzie naturalnie właściciel obszaru kolejowego, niemniej na chwilę obecną niezbędne jest wstępne stanowisko Zamawiającego. Do należytego wykonania wyceny prac w/w informacja byłaby pomocna.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje przejście przez tory po istniejącym przebiegu drogi tj. w poziomie szyn.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 2. Pkt. 7.1 określa uzyskanie w ramach przedmiotu zamówienia Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W związku z tym konieczne staje się wykonanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej po śladzie planowanego obejścia msc. Szamotuły. Zgodnie z obecnie przewidzianą metodyką wykonanie inwentaryzacji może rozpocząć się w terminie od 15 marca a zakończyć do 15 września, przy czym nie ma możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji jedynie w początkowym okresie bowiem właściwe określenie bioróżnorodności należy przeprowadzić również w miesiącu wrześniu (np. powroty herpetofauny). W związku z tym zwracamy się z prośbą o zapisy SIWZ umożliwiające zgodne z metodyką przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, co w konsekwencji powinno przełożyć się na prawidłowe wydanie DOŚU.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ ( SIWZ Nowy)   i projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 3. Ponadto przecięcie z linią kolejową tzn. terenem zamkniętym wymusza uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rozważenie wzięcia pod uwagę uzyskanie DOŚU w terminie późniejszym niż samo opracowanie koncepcji i wprowadzenie odpowiednich zapisów w SIWZ,

 

 

 

 

 

 

 

            Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ ( SIWZ Nowy)   i projekt umowy

 

 

 

Pytanie 4. Czy w związku z koniecznością uzgodnienia koncepcji w WZDW Poznań konieczne jest wykonanie prognoz ruchu na całego przebiegu obejścia drogą msc. Szamotuły. Wg obecnie przyjętej metodologii wykonanie prognoz ruchu programami np. VISUM jest niezbędne do właściwego wyboru szczegółowego obejścia trasy wraz z określeniem rodzajów skrzyżowań z pozostałą siecią drogową.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Konieczne jest wykonanie prognoz ruchu dla całego odcinka drogi.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 5. Pkt.4 opis warunków udziału w postępowaniu jako posiadanie wiedzy i doświadczenia określa wykonanie dwóch projektów koncepcyjnych lub projektów budowlano-wykonawczych o wartości co najmniej 100.000,00 zł. Wobec złożoności problematyki obejść drogowych zwracamy się z prośbą o zwiększenie wymagań Zamawiającego do np. wykonania w ostatnich trzech latach dwóch projektów obiektów mostowych dla klasy obciążeniowej A oraz co najmniej jednego projektu w stadium Koncepcji programowo-przestrzennej obejścia miejscowości o ilości mieszkańców co najmniej 20 tys. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na właściwy wybór potencjalnego wykonawcy.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu Pkt. 4 opis warunków udziału w postępowaniu jako posiadanie wiedzy i doświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 6.Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie dwóch osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. projektanta branży drogowej oraz mostowej, zamiast jednej (projektanta z uprawnieniami br. drogowej i mostowej) ?

 

 

 

Odpowiedź: Tak
Pytanie 7. Jeżeli tak, staż którego z projektantów będzie brany pod uwagę przy obliczeniu punktacji ?

 

 

 

Odpowiedź: Średnia

 

 

 


Pytanie 8.W punkcie 18 SIWZ zapisano, że przy ocenianiu ofert Zamawiający zastosuje dwa kryteria: kryterium ceny i kryterium "termin realizacji" ("oferty z najkorzystniejszym terminem realizacji otrzymają max. ilość punktów równą 5").
Proszę o wyjaśnienie, w którym miejscu oferty Wykonawca ma wskazać ew. skrócenie terminu realizacji zamówienia oraz wskazanie sposobu oceny tego warunku przez Zamawiającego.

 

 

 

  • Odpowiedź: W punkcie 18 SIWZ wkradł się błąd. Kryterium oceny ofert to:

  •  cena ofertowa - 95%.

  • doświadczenie zawodowe projektanta – 5 %.


   Pytanie 9.Proszę o dostosowanie formularzy ofertowych do specyfiki zamówienia (usługi a nie roboty budowlane):
   - wg informacji zawartych w formularzu "Doświadczenie zawodowe" do wykazu należy dołączyć:
   "Dokumenty stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone".
   - wg informacji zawartych w formularzu "Wykaz osób" w tabeli należy wskazać "LATA DOŚWIADCZENIA  W WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH".

   Odpowiedź: Załączono zmienione formularze- „ Formularze nowe”

   Pytanie 10.Czy Zamawiający wymaga przygotowania przez Oferenta mapy zasadniczej, czy też potwierdzonej mapy do celów projektowych ? (Mapę zasadniczą można uzyskać z Ośrodka Geodezyjnego w ciągu tygodnia, a uzyskanie mapy do projektowania potwierdzonej przez Ośrodek wraz z pomiarami geodezyjnymi trwa ok. 3 miesięcy. Poza tym koszt uzyskania mapy do celów projektowych wpływa w sposób zasadniczy na cenę oferty.) Jeśli Zamawiający będzie wymagał mapy do celów projektowych, to termin wykonania koncepcji należałoby wydłużyć o 3 miesiące.

   Odpowiedź: Zamawiający wymaga przygotowania przez Oferenta mapy zasadniczej.

   Pytanie 11.Do uzyskania decyzji środowiskowej niezbędne będzie sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Czy w ofercie uwzględnić również wykonanie tegoż raportu ?

   Odpowiedź: Tak uwzględnić wykonanie raportu.

   Pytanie 12.Na tym etapie niemożliwe jest określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie daty wydania decyzji środowiskowej. Z doświadczenia wiemy, że w takich przypadkach procedura wydawania decyzji środowiskowej trwa przeciętnie ok. 12 miesięcy. Dlatego, by uniknąć aneksów terminowych, wnioskujemy o to, by data okrślona w SIWZP dotyczyła wykonania samej dokumentacji technicznej, a nie dotyczyła decyzji środowiskowej.

   Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ ( SIWZ Nowy)   i projekt umowy

   Pytanie 13.Czy w ofercie ująć koszt uzyskania mapy ewidencyjnej ?

   Odpowiedź: Tak ująć koszt uzyskania mapy ewidencyjnej.

   Pytanie 14. Czy dokumentacja powinna obejmować również koncepcję kanalizacji deszczowej ?

   Odpowiedź: Tak.
   Pytanie 15. Zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dwa warianty przebiegu obwodnicy do dnia 1.08.2016 r (punkt 1, ppkt 8 SIWZ),
   a opracowania dokumentacja powinna zawierać wszelkiego rodzaju uzgodnienia i decyzje w tym decyzję środowiskową (p. 1 ppkt 7.1 SIWZ).
   Kiedy zatem nastąpi wybór wariantu celem uzyskania DOŚURI ?

   Odpowiedź: W trakcie realizacji zamówienia.

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

Janusz Stanke

2016 - 04 - 07

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5225 000 euro na Opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 184 w miejscowości  Śmiłowo z droga wojewódzką nr 184 w miejscowości Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 68634– 2016 , data zamieszczenia 25.03.2016r.

 

 

 

Dnia 07.04.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły trzy  oferty firm :

 

 

 

 1. Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT

  Anna Rej

  Ul. Siołkowa 336

  33 – 330 Grybów

  za kwotę: 156.948,00 zł brutto

  słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem zł 00/100

  doświadczenie zawodowe projektanta śr. 9,5 lat

  firma otrzymała ocenę  81,24 pkt.

 

 

 

 1. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

 

PROSYSTEM

 

Os. Bolesława Śmiałego 30/75

 

60 – 682 Poznań

 

za kwotę: 130.380,00 zł brutto

 

słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt  zł 00/100

 

doświadczenie zawodowe projektanta śr. 16,0 lat

 

firma otrzymała ocenę  98,90 pkt

 

 1. BBF Sp. z.o.o.

  Ul. Dąbrowskiego 461

  60 – 451 Poznań

  za kwotę: 305.040,00 zł brutto

  słownie: trzysta pięć tysięcy czterdzieści   zł 00/100

  doświadczenie zawodowe projektanta śr. 20,5 lat

  firma otrzymała ocenę  40,60 pkt

   

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

                                            Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

 

 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

 

PROSYSTEM

 

Os. Bolesława Śmiałego 30/75

 

60 – 682 Poznań

 

za kwotę: 130.380,00 zł brutto

 

słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt  zł 00/100

 

 

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]31 kB25-03-201625-03-2016
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt umowy]24 kB25-03-201625-03-2016
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]25 kB25-03-201625-03-2016
Download this file (orientacja.pdf)orientacja[orientacja]5535 kB25-03-201625-03-2016
Download this file (Siwz nowy.docx)SIWZ NOWA[SIWZ NOWA]30 kB31-03-201631-03-2016
Download this file (Projekt umowy nowy.docx)Projekt Umowy nowy[Projekt umowy nowy]24 kB31-03-201631-03-2016
Download this file (Formularze nowe.docx)Formularze nowe[Formularze nowe]25 kB31-03-201631-03-2016
Tuesday the 23rd. Zarząd Dróg Powiatowych.