2016 - 05 - 19

 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki - Młynkowo

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20.000,00 zł.

 

 

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 03.06. 2016 roku, do godz. 9.00.

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki - Młynkowo
Kody CPV:
45233120-6 , 45232440-8

 

 

 Termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2016 r.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 

 

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  • posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

  • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 36.1.6:

 

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 

 

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

 

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

 

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej.

 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

 

a) poświadczenie,

 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

 

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

 

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

 

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

 

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

 

III. Pozostałe dokumenty:

 

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

 

- kosztorys ofertowy

 

- dowód wniesienia wadium

 

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

6. Ocena oferty:

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

 

- okres gwarancji – 10%

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

 

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

9. Termin składania ofert upływa 03.06. 2016 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

 

 

 

 

 

 

10. Termin otwarcia ofert 03.06. 2016 roku o godz. 09.20 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2016 - 06 - 07

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186.000 euro na:Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki – MłynkowoZarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach uprzejmie zawiadamia , że w dniu 07.06.2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu  dot. w/w  postępowania , Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 punkt 4  Prawa Zamówień Publicznych
postępowanie, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

Attachments:
Download this file (Siwz.docx)SIWZ[SIWZ]31 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (umowa.docx)Umowa[Umowa]30 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (formularze.docx)Formularze[Formularze]26 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (kosztorys.pdf)Kosztorys ofertowy[Kosztorys ofertowy]144 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (01. Strona tytułowa.pdf)Strona tytułowa[Strona tytułowa]280 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (02. Spis treści.pdf)Spis treści[Spis treści]108 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (03. BiOZ.pdf)BIOZ[Bioz]318 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (04. Oświadczenie.pdf)Oświadczenie[Oświadczenie]112 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (05. Opis techniczny.pdf)Opis techniczny[Opis techniczny]160 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (Rys. 1 Plan orientacyjny.pdf)Plan orientacyjny[Plan orientacyjny]135 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu.pdf)Zagospodarowanie terenu1[Zagospodarowanie terenu1]2548 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (Rys. 2.2 Projekt zagospodarowania terenu.pdf)Zagospodarowanie terenu2[Zagospodarowanie terenu2]1497 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (Rys. 3 Przekroje normalne.pdf)Przekroje normalne[Przekroje normalne]181 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (Rys. 4.1 Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczeg. kon.1[szczeg. kon.1]115 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (Rys. 4.2 Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczeg. kon.2[szczeg. kon.2]104 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (Rys. 4.3 Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczeg. kon.3[szczeg. kon.3]110 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (Rys. 4.4 Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczeg. kon.4[szczeg. kon.4]103 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (oznakowanie 1.pdf)oznakowanie1[oznakowanie1]2557 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (oznakowanie 2.pdf)oznakowanie2[oznakowanie2]1506 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d000000.pdf)Wymagania ogólne[Wymagania ogólne]270 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d000002a ZAPLECZE WYKONAWCY W OKRESIE REALIZACJI KONTRAKTU.pdf)Zaplecze[Zaplecze]177 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d010101a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYK. DROGI.pdf)Odtworzenie trasy[Odtworzenie trasy]200 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d010101b WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO.pdf)Wyniesienie i stabilizacja granic[Wyniesienie i stabilizacja granic]218 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d010201a OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI.pdf)ochrona ist. drzew[ochrona ist. drzew]363 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d010204 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG.pdf)Rozbiórki elementów[Rozbiórki elementów]186 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d010302 PRZEBUDOWA ENEA KABLOWE.pdf)Przebudowa enea kable[Przebudowa enea kable]263 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d010304 PRZEBUDOWA TELE KABLOWE.pdf)Przebudowa kable telek.[Przebudowa kable telek.]301 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (D010305 PRZEBUDOWA WODA.pdf)Przebudowa woda[Przebudowa woda]322 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (D010306 PRZEBUDOWA GAZ.pdf)Przebudowa gaz[Przebudowa gaz]320 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d030101 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI.pdf)Przepusty[Przepusty]313 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (D030103 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH.pdf)czyszczenie urządzeń odw.[czyszczenie urządzeń odw.]179 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d030201 KANALIZACJA DESZCZOWA.pdf)Kanalizacja deszczowa[Kanalizacja deszczowa]268 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d040101 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA.pdf)Koryto wraz z profilowaniem[Koryto wraz z profilowaniem]191 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d040301a_2015 POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ.pdf)Połączenia nawierzchni[Połączenia nawierzchni]290 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d040402b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO.pdf)podbudowa z kruszywa[podbudowa z kruszywa]627 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d040501a PODBUDOWA I PODŁOŻE ULPESZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM.pdf)podbudowa[podbudowa]476 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d040601b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.pdf)Podbudowa z betonu[Podbudowa z betonu]291 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d040701a2015 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.pdf)Podbudowa z betonu asf.[Podbudowa z betonu asf.]685 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d050305a2015 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA.pdf)Warstwa ścieralna[Warstwa ścieralna]599 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d050305b2015 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA.pdf)Warstwa wiążąca i wyrównawcza[Warstwa wiążąca i wyrównawcza]661 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d050323 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.pdf)nawierzchnia z kostki [nawierzchnia z kostki ]211 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d050323a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW.pdf)nawierzchnia z kostki kamiennej[nawierzchnia z kostki kamiennej]827 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d060301 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY.pdf)ścinka poboczy[ścinka poboczy]177 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d060401 ROWY.pdf)rowy[rowy]187 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d070101 OZNAKOWANIE POZIOME.pdf)Oznakowanie poziome[Oznakowanie poziome]549 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d070201 OZNAKOWANIE PIONOWE.pdf)Oznakowanie pionowe[Oznakowanie pionowe]304 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d070202 SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE.pdf)Słupki prowadzące[Słupki prowadzące]351 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d070501 BARIERY OCHRONNE STALOWE.pdf)bariery ochronne[bariery ochronne]379 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d080101_02 KRAWĘŻNIKI.pdf)krawężniki[krawężniki]226 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d080301 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.pdf)Obrzeża betonowe[Obrzeża betonowe]197 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d080506a ściek uliczny z betonowej kostki brukowej.pdf)Ścieki[Ścieki]523 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d090101 ZIELEŃ DROGOWA.pdf)zieleń drogowa[zieleń drogowa]210 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (D090103 KOSZENIE TRAWY.pdf)koszenie traw[koszenie traw]184 kB19-05-201619-05-2016
Download this file (d101001p ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBÓT.pdf)zabespieczenie i oznakowanie robót[zabespieczenie i oznakowanie robót]971 kB19-05-201619-05-2016
Tuesday the 23rd. Zarząd Dróg Powiatowych.