nr: 130
temat: Dostawa 80 Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6?.
ważny od: 2013-01-07.
komunikat: Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.com.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na:
? Dostawę 80 Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6?.
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.000,00 zł.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.01. 2013 roku, do godz. 9.00.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.com.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na:
? Dostawę 80 Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6?.

Kody CPV: 44113600-1

Termin wykonania zamówienia do 31 grudnia 2013 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
- wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
- wykaz punktów sprzedaży wg. załączonego wzoru,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- aktualne oświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],
- aktualne oświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wy?stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert],
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentu potwierdzającego , że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg zał. nr 2),
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, z także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wg zał. nr 3),
- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
- dowód wniesienia wadium.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

Termin związania ofertą - 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa 16.01. 2013 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 ? 500 Szamotuły

Termin otwarcia ofert 16.01. 2013 roku o godz. 09.30 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 ? 500 Szamotuły .

2013-01-17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na ? Dostawę 80 Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6?.


ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 8360 ? 2013 , data zamieszczenia 07.01.2013r.

Dnia 17.01.2013r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ? wpłynęły dwie oferty firm :

1. BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237
01 ? 919 Warszawa

- na kwotę : 170.724,00 zł brutto

słownie : sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia cztery zł 00/100

- firma otrzymała ocenę 95,85 %

2. INRECO ? Emulsja Sp. z o.o.
Marcelin 19
78 ? 422 Gwda Wielka

- na kwotę: 163.639,20 zł brutto

słownie : sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć zł 20/100

- firma otrzymała ocenę 100%


Postanowienie Zamawiającego:
Zamówienie zostanie udzielone firmie :

INRECO ? Emulsja Sp. z o.o.
Marcelin 19
78 ? 422 Gwda Wielka

- na kwotę: 163.639,20 zł brutto

słownie : sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć zł 20/100

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Podstawa prawna:
Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p. zm. ) i Kodeks Cywilny.

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p. zm.) i Kodeks Cywilny ? dział VI ? Środki ochrony prawnej.
Zatwierdzam
Dyrektor ZDP w Szamotułach.
Łukasz Panek

 Pliki do pobrania:

130_383_siwz.docx     Pobierz»

130_384_projekt_umowy.docx     Pobierz»

Tuesday the 23rd. Zarząd Dróg Powiatowych.