MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

ul. B. Chrobrego 6

64-500 Szamotuły

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek powinien zawierać:

1.Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

2. Mapę zasadniczą w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczonymi granicami pasa drogowego i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

3. Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.

4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017, poz. 1257).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1827, ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016, poz. 1264).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach.

OPŁATY

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Szamotułach z dnia 2004-04-29 nr XVI/71/04. Opłaty te są naliczane w decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego.

 

INNE INFORMACJE

Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (zajęcie_pasa_umieszczenie_doc.doc)zajęcie_pasa_umieszczenie_doc.doc Zamówienia Publiczne44 kB2018-02-23