MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

ul. B. Chrobrego 6

64-500 Szamotuły

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek powinien zawierać:

1. Dwie mapy zasadnicze w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zjazdu.

 

2. Decyzję o warunkach zabudowy   lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

 

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017, poz. 1257).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1827, ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach.

OPŁATY

Za wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację/przebudowę zjazdu pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1827, ze zm.). Opłata wynosi:

  1. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis – 17 zł(opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta/Gminy

INNE INFORMACJE

Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (budowa_przebudowa_zjazdu_doc.doc)budowa_przebudowa_zjazdu_doc.doc Zamówienia Publiczne31 kB2018-02-23
Download this file (budowa_przebudowa_zjazdu_pdf.pdf)budowa_przebudowa_zjazdu_pdf.pdf Zamówienia Publiczne60 kB2018-02-23