Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, s. 1 – dalej RODO), informujemy, że:

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z realizacją zadań w zakresie zarządu i prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem, ochroną, modernizacją i budową dróg powiatowych, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach z siedzibą B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły.
 1. Administrator informuje, że w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych z RODO wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
  W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny
  do realizacji przysługujących uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą poddane profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, w tym podmiotom publicznym, na podstawie przepisów prawa i w zakresie wynikającym z tych przepisów.
 2. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom na podstawie pisemnej umowy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  3. przygotowania i wykonania umowy, której Państwo są stroną;
  4. realizacji innych zadań niż wskazane ust. 1 lit. a–c, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
 2. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji przepisów prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  2. żądania ich usunięcia, w przypadku gdy:
   • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • zostanie wniesiony sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  3. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu;
  4. ograniczenia przetwarzania danych zgromadzonych w materiałach archiwalnych dotyczących:
   • żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych,
   • zmiany zakresu danych,
   • udzielenia informacji wynikających z art. 15 RODO;
  5. do przenoszenia danych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa;
  6. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano
   na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących
  się do przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, mogą Państwo złożyć wniosek do Administratora.
 4. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) informuje, że:

 • stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach pełni Pani Renata Promis,

Dane kontaktowe IOD:
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 695 222 665