2014 - 07 - 23

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk ul. Nowowiejska w m. Kaźmierz na odcinku około 700 mb

 

  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 07.08. 2014 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk ul. Nowowiejska w m. Kaźmierz na odcinku około 700 mb


Kody CPV:
34953300-5

Termin wykonania zamówienia do 31 października 2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy elementów jezdni ( chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 1 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy elementów jezdni (chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - kosztorys ofertowy

           - dowód wniesienia wadium

           - harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin składania ofert upływa 07.08. 2014 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

10. Termin otwarcia ofert 07.08. 2014 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2014 - 08 - 07

 

Szamotuły 07.08.2014r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na

 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk ul. Nowowiejska w m. Kaźmierz na odcinku około 700 mb

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 246104 – 2014 , data zamieszczenia 23.07.2014r.

 

 

 

Dnia 07.08.2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęła jedna oferta firmy :

 

 

 

1. „USBUD”

 

Marian Szudra

 

                                          Rozbitek 14

 

                                          64 – 420 Kwilcz

 

 

 

- na kwotę : 625.758,16 zł brutto

 

 

 

słownie : sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem zł 16/100

 

 

 

                                   - firma otrzymała ocenę 100 %

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

                                           Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

       „USBUD”

 

Marian Szudra

 

                                          Rozbitek 14

 

                                          64 – 420 Kwilcz

 

 

 

- na kwotę : 625.758,16 zł brutto

 

 

 

słownie : sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem zł 16/100

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

 Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]35 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (projekt umowy.docx)Projekt umowy[Projekt umowy]18 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]27 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (PRZEDMIAR D.pdf)Przedmiar drogowy[Przedmiar drogowy]37 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (PRZEDMIAR KD.pdf)Przedmiar KD[Przedmiar KD]32 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (00.00.00 - Wymagania ogolne.pdf)wymagania ogólne[wymagania ogólne]143 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (01.01.01 - Odtworzenie trasy ipunktow wysokosciowych.pdf)Odtworzenie trasy[Odtworzenie trasy]46 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (01.01.02 - Wycinka drzew i krzewow.pdf)Wycinka krzewów[Wycinka krzewów]43 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (01.01.03 - Usuniecie warstwy humusu.pdf)Usunięcie warstwy humusu[Usunięcie warstwy humusu]37 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (01.01.04 - Rozbiorki elementow drog i ulic.pdf)Rozbiórki elem. dróg i ulic[Rozbiórki elem. dróg i ulic]30 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (02.00.00 - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.pdf)Roboty ziemne[Roboty ziemne]64 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (02.01.01 - Wykonanie wykopow.pdf)wyk. Wykopów[Wyk. Wykopów]41 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (02.03.01 - Wykonanie nasypow.pdf)Wyk. Nasypów[Wyk. Nasypów]111 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (03.00.01 Kanalizacja deszczowa.pdf)Kanalizacja deszczowa[Kanalizacja deszczowa]82 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem izageszczeniem podloz.pdf)koryto[koryto]71 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwiazanejhydraulicznie.pdf)Podbudowa[Podbudowa]130 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (04.05.01 - Wzmocnione podloze z mieszanki zwiazanejhydraulic.pdf)Wzmocnione podłoże[Wzmocnione podłoże]167 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (04.06.02 - Podbudowa z beton cementowego.pdf)Podbudowa z betonu [Podbudowa z betonu]85 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwascier.pdf)Warstwa ścieralna[Warstwa ścieralna]130 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (05.03.23 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.pdf)Nawierzchnia z kostki[Nawierzchnia z kostki]44 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (05.04.01 - Elementy ulic - krawezniki.pdf)Elementy ulic[Elementy ulic]57 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (05.04.02 - Obrzeza betonowe.pdf)Obrzeża[Obrzeża]48 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (06.01.01 - Humusowanie z obsianiem trawa.pdf)Humusowanie[Humusowanie]37 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (06.03.01 - Plantowanie poboczy i terenow zielonych.pdf)Plantowanie poboczy[Plantowanie poboczy]40 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (1 Plan orientacyjny 297x420.pdf)Plan orientacyjny[Plan orientacyjny]1396 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (2. Plan sytuacyjny kolor 297x1700.pdf)Plan sytuacyjny[Plan sytuacyjny]1008 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (3.1 Przekroje normalne cz-b 297x420.pdf)Przekroje normalne[Przekroje normalne]289 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (3.2 Przekroje normalne cz-b 297x420.pdf)Przekroje normalne[Przekroje normalne]282 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (3.3 Przekroje nomalne cz-b 297x420.pdf)Przekroje normalne[Przekroje normalne]261 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (4 Przekroj podluzny cz-b 297x950 .pdf)Przekrój podłużny[Przekrój podłużny]422 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (12. Obliczenie ilosci robot.pdf)Obliczenie ilości robót[Obliczenie ilości robót]43 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (13. Zestawienie zjazdow.pdf)zestawienie zjazdów[zestawienie zjazdów]12 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (spis rysunkow.pdf)Spis rysunków[Spis rysunków]12 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (Tom I - DR Opis techniczny.pdf)Opis techniczny[Opis techniczny]116 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (2. Plan syt KOLOR 297x1700.pdf)Plan sytuacyjny KD[Plan sytuacyjny KD]940 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (3. Przekroj podluzny CZ-B 297x1000.pdf)Przekrój podłużny KD[Przekrój podłużny KD]420 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (8. Obliczenie ilosci robot.pdf)Obliczenie ilości robót KD[Obliczenie ilości robót KD]27 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (9. Zestawnienie studni.pdf)Zestawienie studni[Zestawienie studni]12 kB23-07-201423-07-2014
Download this file (Tom II OD- Opis techniczny.pdf)Opis techniczny KD[Opis techniczny KD]92 kB23-07-201423-07-2014
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.