2016 - 06 - 24

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro na:

 

 

 

Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od Baborówka do Pamiątkowa polegającą na remoncie istniejącej nawierzchni

 

 • Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 45.000,00 zł.

 

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 11.07. 2016 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od Baborówka do Pamiątkowa polegająca na remoncie istniejącej nawierzchni

 


Kody CPV:
45233120-6; 45232451-8, 34953300 - 5

Termin wykonania zamówienia do 30 września 2016 r.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 • posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 100.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

 

 

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 36.1.6:

 

 

 

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 

 

 

 

 

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

 

 

 

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

 

 

 

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej.

 

 

 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

 

 

 

a) poświadczenie,

 

 

 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

 

 

 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

 

 

 

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

 

 

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

 

 

 

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

 

 

 

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

 

 

 

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

 

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

 

 

 

 

III. Pozostałe dokumenty:

 

 

 

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

 

 

 

- kosztorys ofertowy

 

 

 

- dowód wniesienia wadium

 

 

 

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

 

 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

6. Ocena oferty:

 

 

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

 

 

 

- okres gwarancji – 10%

 

 

 

 

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Termin składania ofert upływa 11.07. 2016 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

 

 

 

 

 

 

10. Termin otwarcia ofert 11.07. 2016 roku o godz. 09.45 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2016 - 07 - 07

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

 

 

 

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie badań nośności, ugięć i układu warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni w całym przekroju istniejącej jezdni.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań nośności ,ugięć  i układu warstw istniejącej konstrukcji. Zadanie dotyczy remontu nawierzchni.

 

 

 

Pytanie 2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej, geologiczno – inżynierskiej, profili odwiertów geotechnicznych.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej.

 

Zadanie dotyczy remontu nawierzchni.

 

 

 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, iż przyjęty w STWIORB układ i parametry warstw: podłoża i istniejącej konstrukcji oraz nowej jest dostosowany do prognozowanego obciążenia ruchem, kategorii ruchu.

 

 

 

Odpowiedź: Przyjęty w dokumentacji układ i parametry są dostosowane do prognozowanego obciążenia ruchem

 

 

 

Pytanie 4. Prosimy o jednoznaczne sformułowanie wymagania dla minimalnej grubości warstwy wyrównawczej. Istniejące w dokumentacji przetargowej zapisy sugerujące zmienną jej grubość ( zapis w opisie technicznym  - punkt 4.3: „~4cm ) stanowią naruszenie art. 29 PZP w zakresie jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia publicznego, uniemożliwiają złożenie porównywalnych ofert. Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalający na zachowanie zasady wolnej  konkurencji opis należy do obowiązków Zamawiającego. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Zamawiającego stanowi istotne naruszenie art.29 PZP. Zapis z „opisu Technicznego i  tabeli kosztorysowej  niesie za sobą możliwość ułożenia warstwy wyrównawczej o grubości np.  2 cm. i przykrycie jej 4 cm warstwy ścieralnej. Po wykonaniu frezowania na  głębokość 4 cm (najprawdopodobniej usuniecie całości  starych warstw mma)pozostanie podłoże o parametrach znacznie niższych niż zakładane  w Katalogu Typowych konstrukcji Podatnych i Półsztywnych dla KR 1. Zaprojektowana w ten sposób konstrukcji nie spełnia wymagań nawet dla KR 1.  Zgodnie z w/w „Katalogiem…” minimalna konstrukcja dla KR1 to: 4 cm warstwy ścieralnej; 5 cm, warstwy wiążącej;  20 cm podbudowy z mieszanki niezwiązanej o kontrolowanym uziarnieniu zgodnym z WT 4 i PN-EN 13285 ułożone na podłożu G1 (grunt niewysadzinowy o nośności E2>80 MPa .

 

 

 

Odpowiedź: W wycenie należy przyjąć ułożenie 4 cm warstwy wyrównawczej.

 

 

 

Pytanie 5. Prosimy o  jednoznaczne podanie  kategorii ruchu dla projektowanej drogi.

 

 

 

Odpowiedź: Droga kat. KR2.

 

 

 

 

 

Pytanie 6. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że warunki gruntowo wodne w podłożu spełniają wymagania dla G1.

 

 

 

Odpowiedź: Warunki gruntowo wodne pozostają bez znaczenia, biorąc pod uwagę zakres zadania (wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącą nawierzchnię jezdni, a nie budowę nowej konstrukcji jezdni)

 

 

 

Pytanie 7.Prosimy o podanie rozwiązania projektowego w przypadku, gdy podczas frezowania istniejąca nawierzchnia zostanie usunięta lub uszkodzona w całości. Po wizji lokalnej Wykonawca stwierdził, że przy istniejącym stanie nawierzchni (spękania siatkowe) podczas frezowania istniejąca nawierzchnia ulegnie całkowitemu zniszczeniu poprzez rozpad na mniejsze kawałki.

 

Odpowiedź: W przypadku uszkodzenia w całości istniejącej nawierzchni należy dokonać odnowienia konstrukcji jezdni.

 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 15 cm

 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25 mm 7 cm

 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/20 mm 6 cm

 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/16 mm 4 cm.

 

            Aby zapobiec ewentualnemu zniszczeniu istniejącej konstrukcji jezdni, zaleca się miejscach zagrożonych, bezpośrednie ułożenie warstw nakładek bitumicznych na istniejącą nawierzchnie bez frezowania

 

 

 

Pytanie 8. Prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych dla etapu I oraz dla etapu II.

 

 

 

Odpowiedź: Przykładowe przekroje normalne zawarte są w dokumentacji dla Etapu I i Etapu II.

 

 

 

Pytanie 9. Dotyczy Etap I. Prosimy o udostepnienie szczegółu konstrukcyjnego dotyczącego przepustów o średnicy fi 300 mm oraz ścianek czołowych.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowego rysunku przepustu fi  300 mm

 

 

 

Pytanie 10. Dotyczy Etap I. Prosimy o udostepnienie szczegółu konstrukcyjnego dotyczącego przepustów o średnicy fi 1100 mm z rur stalowych oraz ścianek czołowych, a także SST.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowego rysunku przepustu fi  1100 mm

 

 

 

Pytanie 11. Dotyczy SST D.06.02.01. PRZEPUSTY. Wg punktu 1.3 SST przepusty należy wykonać z rur PEHD dwuściennych karbowanych o sztywności 8kPa fi 400mm, wg punktu 2.2. SST materiałami stosowanymi przy budowie przepustów rurowych są rury stalowe spiralnie karbowane, ocynkowane, a wg pozycji 25 przedmiaru robót przepust ma być wykonany z rur stalowych spiralnie karbowanych ocynkowanych długości rur przepustowych 8m łączonych na złączkę systemową, przekrój kołowy fi 300 mm. Prosimy o ujednolicenie średnicy oraz materiału z jakiego ma być wykonany przepust.

 

 

 

Odpowiedź: Przepusty powinny być wykonane w średnich 300 i 1100 mm, z rur stalowych spiralnie karbowanych ocynkowanych.

 

 

 

 

 

Pytanie 12. Dotyczy Etap I. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać wzmocnienie ścianki czołowej przepustu w km 1+260,00.

 

 

 

Odpowiedź: Ścianka czołowa przepustu w km 1+260,00, uległa spękaniu. Zgodnie z zapisami przedmiaru, ściankę należy rozebrać i wybudować nową.

 

 

 

Pytanie 13. W nawiązaniu do wymogu postawionego w par. 21 wzoru umowy dot. ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę ubezpieczenia OC  z tytułu prowadzonej działalności zawartą na okres roczny i odnawianą corocznie do czasu odbioru końcowego z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

 

 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zaakceptuje polisę ubezpieczenia OC  z tytułu prowadzonej działalności.

 

 

 

Pytanie 14. W przedmiarach robót w pozycjach dotyczących wywiezienia gruzu i ziemi brak odległości na jaką należy dokonać wywiezienia. Proszę o określenie odległości.

 

 

 

Odpowiedź: Należy przewidzieć odwiezienie gruzu i ziemi na odległość do 10 km.

 

 

 

Pytanie 15. Czy Zamawiający posiada rysunki ścian czołowych przepustów ? Jeśli tak to proszę o ich udostępnienie.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunków ścian czołowych przepustów. Należy zastosować  typowe  rozwiązania konstrukcyjne, zgodne z katalogami. .

 

 

 

Pytanie 16. Jaka jest grubość ocynku rur stalowych spiralnie karbowanych ?

 

 

 

Odpowiedź: Grubość  ocynku rur stalowych spiralnie karbowanych wynosi 0,42 μm.

 

 

 

Pytanie 17. Czy w ofercie należy uwzględnić malowanie pasów na jezdni ? Jeśli tak to proszę o podanie ich powierzchni i rodzaju.

 

 

 

Odpowiedź: Nie należy uwzględniać malowania pasów na jezdni.

 

 

 

Pytanie 18. W związku z potrzebnym dodatkowym czasem dla uzyskania ofert od dostawców na wiele elementów cenotwórczych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, wnosimy do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni tj. na dzień 18.07.2016 r.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni terminu składania ofert.

 

 

 

Pytanie 19. W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać umocnienie pobocza.

 

Wg rysunku nr 6 oraz wg kosztorysów umocnienie pobocza należy wykonać z kruszywa naturalnego natomiast wg SST ma to być kruszywo łamane.

 

 

 

Odpowiedź: Pobocza umocnione należy wykonać z kruszywa naturalnego.

 

 

 

 

 

Pytanie 20. W poz. 25 kosztorysu wymagana jest wycena „Przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych ocynkowanych długości rur przepustowych 8m łączonych na złączkę systemową, przekrój kołowy fi 300 mm”, natomiast w specyfikacji technicznej D.06.02.01 wymaganym materiałem są rury PEHD dwuścienne karbowane o sztywności 8kPa fi 400mm. Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących tych przepustów.

 

Jednocześnie prosimy o załączenie specyfikacji technicznych dotyczących wykonania przepustów z rur spiralnie karbowanych ocynkowanych (poz. 26 kosztorysu ofertowego) oraz podania średnicy rury z jakiej ma być wykonany ten przepust. Wg poz. 26 kosztorysu ofertowego ma to być przepust o średnicy 1200 mm, natomiast wg rysunku o średnicy 1100 mm.

 

 

 

Odpowiedź: Przepusty w pozycji 25 i 26  kosztorysu powinny być wykonane w średnich 300 i 1100 mm, z rur stalowych spiralnie karbowanych ocynkowanych. SST w załączeniu.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

 

 2016 - 07 - 14

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro naPrzebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od Baborówka do Pamiątkowa polegająca na remoncie istniejącej nawierzchni

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 102005– 2016 , data zamieszczenia 24.06.2016r.

 

 

 

Dnia 14.07.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęło dziewięć ofert firm :

 

 

 

 1. STRABAG Sp. z o.o.

 

Ul. Parzniewska 10

 

            05 – 800 Pruszków

 

- na kwotę : 1.142.731,52  zł brutto

 

słownie : jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden  zł 52/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę  71,42 pkt.

 

 1. ATA – TECHNIK

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

  Osiedle Cechowe 31

  64 – 840 Budzyń

 

- na kwotę : 1.449.382,84  zł brutto

 

słownie : jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa  zł 84/100

 

 - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę  58,42 pkt.

 

 1. EUROVIA POLSKA S.A.

 

Bielany Wrocławskie

 

Ul. Szwedzka 5

 

55 – 040 Kobierzyce

 

- na kwotę : 984.254,67 zł brutto

 

słownie : dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery  zł 67/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę   81,31 pkt.

 

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.

 

Ul. Nowa 49

 

            62 – 070 Palędzie

 

- na kwotę : 891.883,76 zł brutto

 

słownie : osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy zł 76/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę  88,69 pkt.

 

 1. SKANSKA S.A.

 

Ul. Gen. J. Zajączka 9

 

01 – 518 Warszawa

 

- na kwotę : 779.841,30  zł brutto

 

słownie : siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden zł 30/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę  100 pkt.

 

 

 

 1. BUDIMEX S.A.

  Ul. Stawki 40

  01 – 040 Warszawa

 

- na kwotę : 1.121.590,26 zł brutto

 

słownie : jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt   zł 26/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę  72,58 pkt.

 

 1. „POL – DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A.

 

Ul. Podmiejska 2

 

            78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

- na kwotę : 1.090.575,09 zł brutto

 

słownie : jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć  zł 09/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę  74,36 pkt.

 

 

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

64 – 500 Szamotuły

 

- na kwotę : 1. 082.846,35  zł brutto

 

słownie : jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć  zł 35/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę   74,82 pkt.

 

 

 

 1. Konsorcjum:

 

INFRAKOM KOŚCIAN

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Spółka komandytowa

 

ul. Nowowiejskiego 4

 

64 – 000 Kościan

 

„INFRAKOM ” Sp. z o.o.

 

ul. Nowowiejskiego 4

 

64 – 000 Kościan

 

- na kwotę : 1.235.535,99 zł brutto

 

słownie : jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć zł 99/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

             - firma otrzymała ocenę  66,81 pkt.

 

 

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

 

 

SKANSKA S.A.

 

Ul. Gen. J. Zajączka 9

 

01 – 518 Warszawa

 

- na kwotę : 779.841,30  zł brutto

 

słownie : siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden zł 30/100

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

 

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

 

 Zatwierdzam:

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

 

 

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]32 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Umowa.docx)Umowa[Umowa]30 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]28 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Kosztorys ofertowy etap 1.pdf)Kosztorys ofertowy EtapI[Kosztorys ofertowy EtapI]754 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Kosztorys ofertowy etap 2.pdf)Kosztorys ofertowy EtapII[Kosztorys ofertowy EtapII]718 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Przedmiar robót etap 1.pdf)Przedmiar EtapI[Przedmiar EtapI]764 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Przedmiar robót etap 2.pdf)Przedmiar EtapII[Przedmiar EtapII]734 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (PB - etap I.pdf)Projekt EtapI[Projekt EtapI]2746 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (PB - etap II.pdf)Projekt EtapII[Projekt EtapII]2748 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Specyfikacje..pdf)SST[SST]4849 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (D.06.02.01 Przepusty.pdf)SST Przepusty[SST Przepusty]200 kB07-07-201607-07-2016
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.