Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach jest jednostką organizacyjną Powiatu Szamotulskiego i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2000 r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

 Przedmiotem działania Zarządu Dróg powiatowych jest:

 • pełnienie funkcji zarządu drogi dla dróg powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z modernizacją i budową dróg w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Do zakresu działania Zarządu Dróg powiatowych należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie, na podstawie upoważnienia zarządcy dróg, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie nieprawidłowemu korzystaniu i niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.