Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach jest jednostką organizacyjną Powiatu Szamotulskiego i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2000 r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

 Przedmiotem działania Zarządu Dróg powiatowych jest:

 • pełnienie funkcji zarządu drogi dla dróg powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z modernizacją i budową dróg w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Do zakresu działania Zarządu Dróg powiatowych należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie, na podstawie upoważnienia zarządcy dróg, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie nieprawidłowemu korzystaniu i niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Deklaracja Dostępności

 

WSTĘP

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

 

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu..

 

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, DOC, PDF w jego dowolnej wersji.

 

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

Zawartość Deklaracji Dostępności

 

W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji i aktualizacji itp.

 

Wstęp Deklaracji

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdp-szamotuly.pl, www.bip.zdp.powiat-szamotuly.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-08.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-08 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

https://www.rpo.gov.pl/

 

Aspekty techniczne

 

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 

Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony

 

Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

 

Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie

 

Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana

 

Pułapki klawiaturowe - wykluczone

 

Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści

 

Listy - prawidłowo użyte w całym systemie

 

Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane

Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)

 

 

Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome.

 

Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek.

 

Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.

 

Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

 

 

 

 

 

Aspekty informacyjne

 

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

 

Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

 

Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.

 

Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

 

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.

 

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

 

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

 

W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów.

 

Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.

 

Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane.

Strona internetowa zgodna z WCAG.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Wejście do budynku jest dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Obsługa interesantów odbywa się na poziomie 0 budynku, w związku z czym nie ma konieczności używania windy.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak dostosowań

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajdujący się przy budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ze względu na wielkość nie wymaga wydzielenia miejsc.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 

Tłumacz dostępny po wcześniejszym umówieniu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Kontakt

 

Żeby załatwić sprawy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach możesz:

 

 • udać się do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach i spotkać się z pracownikiem w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • złożyć wniosek przez elektroniczną skrzynkę podawczą E-PUAP na: /ZDPWSZ/SkrytkaESP.
 • zadzwonić na numer: 61 29 32 152.
 • napisać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać pismo na adres:

 

Zarząd Dróg Powiatowych

 1. B. Chrobrego 6

64-500 Szamotuły

 

Jeśli chcesz wybrać inną formę komunikacji z urzędnikiem np. poprzez SMS, tablicę z literami lub chcesz, abyśmy przygotowali formularze i dokumenty z powiększonym tekstem - złóż wniosek (do pobrania na stronie). Informujemy, że wniosek możesz złożyć w Polskim Języku Migowym wysyłając nagranie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Koordynator do spraw dostępności:

 

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach pełni Mateusz Kaczmarek.

 

Dane kontaktowe:

 

Zarząd Dróg Powiatowych

 1. B. Chrobrego 6

64-500 Szamotuły

 

Tel. +48 662 095 538

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

ul. B. Chrobrego 6

64-500 Szamotuły

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek powinien zawierać:

1. Mapę poglądową z zaznaczonymi drzewami do wycinki.

 

2. Zdjęcia drzew dotyczących wniosku. 

 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz.U. 2017 r. poz. 2134 ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia  11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074) i obowiązujący od dnia 17 czerwca 2017 r..

INNE INFORMACJE

Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.