Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach jest jednostką organizacyjną Powiatu Szamotulskiego i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2000 r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

 Przedmiotem działania Zarządu Dróg powiatowych jest:

 • pełnienie funkcji zarządu drogi dla dróg powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z modernizacją i budową dróg w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Do zakresu działania Zarządu Dróg powiatowych należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie, na podstawie upoważnienia zarządcy dróg, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie nieprawidłowemu korzystaniu i niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

 

Polisa odpowiedzialności cywilnej zawarta z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Numer polisy: 436000342618

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, s. 1 – dalej RODO), informujemy, że:

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z realizacją zadań w zakresie zarządu i prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem, ochroną, modernizacją i budową dróg powiatowych, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach z siedzibą B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły.
 1. Administrator informuje, że w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych z RODO wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
  W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny
  do realizacji przysługujących uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą poddane profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, w tym podmiotom publicznym, na podstawie przepisów prawa i w zakresie wynikającym z tych przepisów.
 2. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom na podstawie pisemnej umowy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  3. przygotowania i wykonania umowy, której Państwo są stroną;
  4. realizacji innych zadań niż wskazane ust. 1 lit. a–c, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
 2. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji przepisów prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  2. żądania ich usunięcia, w przypadku gdy:
   • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • zostanie wniesiony sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  3. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu;
  4. ograniczenia przetwarzania danych zgromadzonych w materiałach archiwalnych dotyczących:
   • żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych,
   • zmiany zakresu danych,
   • udzielenia informacji wynikających z art. 15 RODO;
  5. do przenoszenia danych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa;
  6. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano
   na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących
  się do przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, mogą Państwo złożyć wniosek do Administratora.
 4. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) informuje, że:

 • stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach pełni Pani Renata Promis,

Dane kontaktowe IOD:
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 695 222 665

Deklaracja Dostępności

 

WSTĘP

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

 

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu..

 

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, DOC, PDF w jego dowolnej wersji.

 

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

Zawartość Deklaracji Dostępności

 

W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji i aktualizacji itp.

 

Wstęp Deklaracji

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdp-szamotuly.pl, www.bip.zdp.powiat-szamotuly.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-08.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-08 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

https://www.rpo.gov.pl/

 

Aspekty techniczne

 

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 

Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony

 

Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

 

Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie

 

Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana

 

Pułapki klawiaturowe - wykluczone

 

Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści

 

Listy - prawidłowo użyte w całym systemie

 

Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane

Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)

 

 

Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome.

 

Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek.

 

Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.

 

Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

 

 

 

 

 

Aspekty informacyjne

 

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

 

Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

 

Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.

 

Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

 

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.

 

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

 

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

 

W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów.

 

Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.

 

Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane.

Strona internetowa zgodna z WCAG.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Wejście do budynku jest dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Obsługa interesantów odbywa się na poziomie 0 budynku, w związku z czym nie ma konieczności używania windy.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak dostosowań

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajdujący się przy budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ze względu na wielkość nie wymaga wydzielenia miejsc.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 

Tłumacz dostępny po wcześniejszym umówieniu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Kontakt

 

Żeby załatwić sprawy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach możesz:

 

 • udać się do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach i spotkać się z pracownikiem w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • złożyć wniosek przez elektroniczną skrzynkę podawczą E-PUAP na: /ZDPWSZ/SkrytkaESP.
 • zadzwonić na numer: 61 29 32 152.
 • napisać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać pismo na adres:

 

Zarząd Dróg Powiatowych

 1. B. Chrobrego 6

64-500 Szamotuły

 

Jeśli chcesz wybrać inną formę komunikacji z urzędnikiem np. poprzez SMS, tablicę z literami lub chcesz, abyśmy przygotowali formularze i dokumenty z powiększonym tekstem - złóż wniosek (do pobrania na stronie). Informujemy, że wniosek możesz złożyć w Polskim Języku Migowym wysyłając nagranie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Koordynator do spraw dostępności:

 

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach pełni Mateusz Kaczmarek.

 

Dane kontaktowe:

 

Zarząd Dróg Powiatowych

 1. B. Chrobrego 6

64-500 Szamotuły

 

Tel. +48 662 095 538

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.