2016 - 06 - 24

 

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 209  000 euro na:

 

Dostawę paliw płynnych tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz gazu propan – butan do pojazdów i sprzętu należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach

 

 

 

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.000,00 zł.

   

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia  31.10. 2016 roku, do godz. 9.00.

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na:

 

Dostawę  paliw płynnych tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz gazu propan – butan do pojazdów i sprzętu należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w promieniu   5 km od siedziby zamawiającego w ilości:

 

Olej napędowy – do 23.000 litrów

 

Benzyna bezołowiowa Pb 95 – do 1500 litrów

 

Gaz propan – butan ( butle po 11 kilogramów ) – do 60szt.

 


Kody CPV:
09100000-0, 09132100-4;09134100-8, 09133000-0

 


Termin wykonywania  zamówienia od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają  obowiązek ich posiadania ,

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

   A) następującym potencjałem technicznym:

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

    

  4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    

   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

 

 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1) potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

  nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

 

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

 

1) o których mowa w pkt. II.

 

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 

b) pkt. 5  - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

                III. Pozostałe dokumenty:

 

            -  formularz ofertowy (na załączonym druku)

 

            -  dowód wniesienia wadium

 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20%  wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Termin składania ofert upływa 31.10. 2016 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły  pokój 4.

 

 

 

Termin otwarcia ofert  31.10. 2016 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych  w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły .

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2016 - 11 - 08

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na Dostawa paliw płynnych tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz gazu propan – butan do pojazdów i sprzętu należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 102001 – 2016 , data zamieszczenia 24.06.2016r.

 

 

 

Dnia 08.11.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły dwie oferty firmy :

 

 

 

1.  BGW Wielobranżowe

 

                                        Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

 

     ul. Syrenia 9, 60 – 960 Poznań

 

                       

 

2.  „MAC – BENZ”

 

     Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

 

     ul. Lipowa

 

     64 – 500 Szamotuły

 

                                                                      

 

 

 

Zestawienie punktów cena:

 

 

 

 

 

Nazwa Firmy

Olej napędowy

 

Benzyna bezołowiowa

 

Gaz propan - butan

 

Średnia

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ul. Syrenia 9, 60 – 960 Poznań

 

19,64

19,57

20,00

19,74

„MAC – BENZ”

Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

ul. Lipowa

64 – 500 Szamotuły

 

20,00

20,00

20,00

20

 

 

 

Zestawienie punktów rabat:

 

 

 

 

 

Nazwa Firmy

Olej napędowy

 

Benzyna bezołowiowa

 

Gaz propan - butan

 

Średnia

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ul. Syrenia 9, 60 – 960 Poznań

 

63,16

63,16

66,67

64,33

„MAC – BENZ”

Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

ul. Lipowa

64 – 500 Szamotuły

 

80

80

80

80

 

 

 

Zestawienie punktów Łącznie:

 

 

 

 

 

Nazwa Firmy

Suma

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ul. Syrenia 9, 60 – 960 Poznań

 

84,07

„MAC – BENZ”

Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

ul. Lipowa

64 – 500 Szamotuły

 

100

 

 

 

Stwierdzono ważność dwóch ofert, które odpowiadały  ustaleniom i warunkom zamówienia, nie podlegając wykluczeniu ani odrzuceniu.  Kryterium oceny ofert były cena oraz udzielony rabat.

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

            „MAC – BENZ”

 

            Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

 

            ul. Lipowa

 

            64 – 500 Szamotuły

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)  i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164),  i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

 

Zatwierdzam

 

p.o. Dyrektora ZDP w Szamotułach

 

Sylwia Kosicka 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]28 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Umowa.docx)Umowa[Umowa]16 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (załącznik nr 1.docx)Załącznik 1[Załącznik 1]15 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Załącznik 2.docx)Załącznik 2[Załącznik 2]17 kB24-06-201624-06-2016
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.