MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach,

ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek powinien zawierać:

 

  1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:50000 (z zaznaczonym zakresem poszczególnych arkuszy projektu).

  2. Dwa egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych dla terenu planowanej inwestycji w obrębie pasa drogowego w skali 1:500 z wkreśloną kolorem w sposób czytelny i jednoznaczny lokalizacją projektowanego urządzenia, oraz domiarami urządzenia do krawędzi jezdni w miejscach charakterystycznych. 

Na mapie należy podać wszystkie wymiary projektowanych urządzeń (studni, szaf itp.).

 

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

 Oryginał lub poświadczony notarialnie

  • za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w jego imieniu. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw.

  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł – podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1827, ze zm.), załącznik do ww. ustawy część IV.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222).

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Wnioskodawcy (Inwestorowi i/lub Pełnomocnikowi) przysługuje odwołanie od decyzji Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Wnioskodawcy.

OPŁATY

Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić na konto Urzędu Miasta/Gminy na terenie, której będę odbywać się prace. 

INNE INFORMACJE

Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.